Poistenie profesijnej zodpovednosti
má zmysel

Výkon určitých odborných profesií so sebou nesie značnú mieru zodpovednosti. Aj napriek snahe o zaistenie profesionálnych služieb v mnohých prípadoch nie je možné vylúčiť pochybenie a z neho vyplývajúce nežiadúce situácie. Z uvedeného dôvodu Vašej spoločnosti alebo Vám ako fyzickej osobe – podnikateľovi – zákon stanovuje povinnosť uzavrieť poistenie na prípad škody spôsobenej výkonom špecializovanej činnosti. Cieľom je ochrániť Vás pred následkami mnohých rizík, ktoré Vás môžu ohroziť pri Vašom podnikaní.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody sa vzťahuje na:

 • finančné škody, ktoré boli spôsobené klientom v dôsledku porušenia právnych povinností plynúcich z profesijných predpisov a zo všeobecných právnych noriem
 • náklady spojené s právnym zastúpením

V súvislosti s poistením profesijnej zodpovednosti môžeme spomenúť delenie poistenia na povinné zmluvné a dobrovoľné poistenie.

Z hľadiska profesijnej zodpovednosti je zrejme najvýznamnejšie povinné zmluvné poistenie. Ide o prípady, keď je riziko vzniku škody pomerne značné a zodpovedný subjekt by bez poistenia nemusel byť vždy schopný splniť svoj záväzok na náhradu
škody. Príslušný právny predpis teda všetkým subjektom podnikajúcim v danom odbore či v danej profesii stanovuje povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, niekedy vrátane uvedenia minimálneho poisteného limitu. Voľba poistiteľa je ponechaná na ich výber. 

Poistenie profesijnej zodpovednosti je povinné pri výkone činnosti:

 • autorizovaného architekta, autorizovaného inžiniera a technika vo výstavbe
 • autorizovanej osoby
 • lekára, stomatológa, lekárnika a personálu v zdravotníckom zariadení
 • advokáta, notára, súdneho exekútora
 • patentového zástupcu, oceňovateľa majetku, energetického audítora, dražobníka
 • audítora, daňového poradcu
 • insolventného správcu
 • zadávateľa klinického hodnotenia liečiv a zadávateľa klinického hodnotenia zdravotníckeho prostriedku
 • prevádzkovateľa objektov s nebezpečnými látkami
 • výrobcu a distribútora tepelnej energie
 • poskytovateľa sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí
 • poisťovacieho alebo zaisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta
 • poľovníctva
 • prevádzkovateľa dráhovej dopravy na regionálnej a celoštátnej dráhe
 • prevádzkovateľa plavidla vrátane námorného
 • prevádzkovateľa jadrových zariadení
 • prevádzkovateľa lietadla a z poskytovania letovej služby

Aj Vaši klienti sa spoliehajú na rady, služby či produkty, ktoré im poskytujete, a ak urobíte chybu, môže to mať veľmi vážne
následky spočívajúce nielen v poškodení Vašej reputácie, ale aj vo výraznej finančnej zodpovednosti voči Vašim klientom.

Ak máte záujem eliminovať toto riziko prostredníctvom poistenia profesijnej zodpovednosti, radi Vám pomôžeme.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA.

Martin Vacula
špecialista poistenia zodpovednosti 
martin.vacula@renomia.sk 
+421 903 424 196