Nemocnice

Chránite svojich pacientov, chráňte aj seba.

Pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia je najvýznamnejšie riziko možnosť poškodenia zdravia pacienta. Na zabezpečenie ochrany zdravia pacienta a vymáhateľnosti prípadných nárokov na náhradu škody z dôvodu zodpovednosti za škody majú zdravotnícke zariadenia zákonnú povinnosť uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom.

RENOMIA pre zdravotnícke zariadenia zaisťuje aj ďalšie špeciálne poistné produkty na prípady:

• škody spôsobenej prenosom vírusu HIV
• náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla v súvislosti s neoprávneným zásahom do práva fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti (tzv. ochrana osobnosti)
• škody spôsobenej chybným kozmetickým alebo chirurgickým zákrokom
• poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastným zamestnancom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi
• poistenia zodpovednosti za škody, ktoré vznikli pri uskutočňovaní klinických testov, ktorým sú poistené prípadné škody na zdraví spôsobené pacientom, za ktoré zodpovedá zadávateľ, sponzor a skúšajúci
• škody na veciach alebo na zdraví tretích osôb, ktoré vznikli prevádzkou budov
• poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu z prevádzkovej činnosti
• poistenia rizika poškodenia majetku, predovšetkým lekárskych prístrojov, najmä živelné poistenie majetku a poistenie elektroniky vrátane krytia škôd spôsobených chybou obsluhy alebo prepätím elektrického prúdu
• poistenia kontaminácie liekov alebo potravín
• poistenia zodpovednosti za škody členov štatutárnych orgánov

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.