Daňové poradenstvo

Pre daňových poradcov sú dôležité podmienky na sústredenú prácu pre klientov. RENOMIA je zárukou optimálneho krytia všetkých rizík, ktoré práca v oblasti daňového poradenstva prináša.

Daňové poradenstvo sa vyznačuje komplexnosťou. Okrem samotných aktivít v oblasti daní zahŕňa aj také činnosti, ako je vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, dedičské konanie a ďalšie. Tak ako u mnohých podobných profesií, aj daňové poradenstvo je oblasť služieb, pri ktorých výkone je poskytovateľ vystavený potenciálnemu riziku uplatnených nárokov na náhradu škody v súvislosti s profesijnou chybou. Výkon tejto činnosti spadá do oblasti tzv. povinne zmluvných poistení, kde zákon každému daňovému poradcovi ukladá povinnosť uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti za škody.

Kľúčové je správne nastavenie poistnej zmluvy, aby okrem základného rozsahu zákonného poistenia pokryla aj špecifické riziká podľa Vašej špecializácie. Skúsení špecialisti z RENOMIA môžu byť pre toto nastavenie užitoční partneri.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody sa vzťahuje na:

  • finančné škody, ktoré boli spôsobené klientom v dôsledku porušenia právnych povinností plynúcich z profesijných predpisov a zo všeobecných právnych noriem
  • náklady spojené s právnym zastúpením

Kľúčové riziká daňového poradenstva: 

  • škody, ktoré vznikli na dokladoch prevzatých v súvislosti s prípravou daňového priznania
  • ujmy na živote, zdraví a majetku tretích osôb z hľadiska všeobecnej zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzkovaní kancelárie daňového poradcu
  • škody spôsobené činnosťou vykonávanou pre materské, dcérske spoločnosti alebo iné blízke subjekty
  • územný rozsah krytia zodpovedajúci požiadavkám klientov s ohľadom na ich krajinu registrácie
  • škody na veciach používaných v súvislosti s výkonom daňového poradenstva (napr. elektronika na lízing)

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.