Pravidlá používania mobilnej aplikácie Help+Assist 

1. Všeobecné informácie

1.1   Tieto pravidlá používania („Pravidlá používania“) upravujú používanie mobilnej aplikácie HELP+ASSIST („Aplikácia“).
1.2   Prevádzkovateľom Aplikácie je spoločnosť RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 24457/B (ďalej len „RENOMIA“)(„Poskytovateľ“).
1.3   Tieto Pravidlá používania sú Používateľovi prístupné v textovej podobe v rámci Google Play alebo App Store, či na webovej stránke https://www.renomia.sk/pravidla-pouzivania-mobilnej-aplikacie-help-assist („Webová stránka“).
1.4   Pred prvým prihlásením do Aplikácie a začatím používania Aplikácie je každý Používateľ povinný oboznámiť sa s obsahom Pravidiel používania. Používateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami používania tým, že si Aplikáciu stiahne a začne ju používať, t. j. akýmkoľvek spôsobom využije akúkoľvek informáciu, ktorá sa v nej nachádza.
1.5   Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií v Aplikácii, s výnimkou Pravidiel používania, nemá povahu nijakého právneho konania smerujúceho k vzniku alebo k modifikácii právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom nad rámec týchto Pravidiel používania (t. j. napr. ponuka, splnenie povinnosti a pod.), ak v jednotlivých prípadoch nebude Poskytovateľom výslovne uvedené inak.
1.6   Aplikácia nenahrádza postup nahlásenia škodovej udalosti Používateľom, iba uľahčuje komunikáciu s Poskytovateľom, ako aj zaistenie dôkazov a potrebných informácií na účely likvidácie škodovej udalosti. Poskytovateľ prevádzkuje Aplikáciu v súlade § 2 bod 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého finančný agent  pri sprostredkovaní poistenia okrem iného vykonáva činnosť spočívajúcu v Spolupráci pri   správe zmluvy a pri vybavovaní nárokov a plnení  plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby

2. Používanie Aplikácie

2.1   Aplikácia je určená všetkým používateľom – fyzickým osobám, predovšetkým fyzickým osobám, ktoré sú klientmi Poskytovateľa alebo sú pracovníkmi klienta Poskytovateľa, ktoré dosiahli vek osemnásť (18) rokov a stali sa plne svojprávnymi (spoločne „Používatelia“).
2.2   Na používanie Aplikácie sa nevyžaduje registrácia.
2.3   Aplikácia Používateľom umožňuje:

 •       poskytnúť informáciu o škodovej udalosti;
 •       získať základnú radu týkajúcu sa postupu na mieste škodovej udalosti a kontakty     na pomoc v danej situácii;
 •       komunikovať s Poskytovateľom o priebehu škodovej udalosti a o jej ďalšom vyšetrovaní.

2.4   Aplikácia ďalej svojim Používateľom umožňuje:

 • požívať funkciu geolokalizácie,
 • nahrávať fotografie a iné informácie o škodovej udalosti.

2.5   Na vstup do Aplikácie sa od Používateľa nepožadujú nijaké doplňujúce údaje.

3. Zásady používania Aplikácie

3.1   Používanie Aplikácie je bezplatné a dobrovoľné a je obmedzené iba na tu uvedené účely svedčiace klientom Poskytovateľa.
3.2   Používateľ si na používanie Aplikácie musí Aplikáciu stiahnuť na svoje koncové zariadenie. Na stiahnutie, nainštalovanie a používanie Aplikácie na koncovom zariadení je Používateľ povinný mať zaistené pripojenie na internet. Minimálne požiadavky na zariadenie a na druhy koncových zariadení, na ktoré je možné Aplikáciu stiahnuť, sú špecifikované v článku 4 Pravidiel používania.
3.3   Používateľ je v rámci požívania Aplikácie zodpovedný za vlastné zariadenie a informačné systémy, ktoré využíva pri používaní Aplikácie, ako aj za ich nastavenie. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zariadenia ani za systémy Používateľa, ani za používanie týchto zariadení a systémov neoprávnenými osobami.
3.4   Jazykom Aplikácie je slovenský jazyk.

4. Technické podmienky používania Aplikácie

4.1   Na používanie Aplikácie si Používateľ musí stiahnuť Aplikáciu zo služby Google Play alebo App Store, a to podľa operačného systému svojho koncového zariadenia.
4.2   Aplikáciu si možno stiahnuť na zariadenia, ktoré majú pripojenie na internet a ktoré pracujú v operačnom systéme Android alebo iOS, predovšetkým na mobilné telefóny.
4.3   Poskytovateľ je povinný podniknúť všetky kroky v rámci svojich technických možností, aby zaistil funkčnosť a dostupnosť Aplikácie. Poskytovateľ však nezodpovedá za dostupnosť Aplikácie.
4.4   Jednotlivé modely koncových zariadení majú prístup k určitým verziám softvéru. Z technického hľadiska nemusia byť pre niektoré modely dostupné príslušné verzie softvéru. Ak pre dané koncové zariadenie nie je dostupná príslušná verzia softvéru, používateľ nemôže Aplikáciu používať. Poskytovateľ sa však snaží zaistiť softvér pre čo najväčší počet modelov koncových zariadení. Vzhľadom na stále sa meniacu ponuku produktov na trhu koncových zariadení nemôže Poskytovateľ uviesť aktuálny zoznam koncových zariadení, na ktorých možno Aplikáciu používať.
4.5   Používanie Aplikácie vyžaduje predovšetkým:

 • dostatočné nabitie batérie koncového zariadenia;
 • pripojenie na internet.

4.6   Inštalácia Aplikácie a jej používanie vyžadujú dátový prenos z koncového zariadenia Používateľa. Objem a početnosť dátového prenosu závisí od spôsobu a rozsahu používania Aplikácie. Náklady na pripojenie za dátový prenos nesie Používateľ. Ich výška závisí od zmluvy uzatvorenej medzi Používateľom a konkrétnym poskytovateľom služby pripojenia na internet.
4.7   Poskytovateľ môže zverejňovať a ponúkať aktualizácie Aplikácie. Na riadnu činnosť Aplikácie je nutná jej aktualizácia. Poskytovateľ nezaručuje riadne fungovanie Aplikácie, ak si Používateľ nestiahol a nenainštaloval na svoje koncové zariadenie aktualizáciu, ktorú Poskytovateľ poskytol.
4.8   Používanie niektorých funkcií Aplikácie môže vyžadovať prístup k určitým zdrojom koncového zariadenia Používateľa, ako sú fotografie/multimédiá, identifikátor koncového zariadenia a informácie o pripojení alebo geolokalizácia. Zamietnutie prístupu k takým zdrojom môže mať vplyv na obmedzenie funkcií Aplikácie.
4.9   Na správne fungovanie Aplikácie koncové zariadenia, kde je nainštalovaná:

 • nesmú mať nainštalované modifikácie operačného systému, predovšetkým modifikácie spočívajúce v prelomení bezpečnostnej ochrany výrobcu koncového zariadenia alebo výrobcu operačného systému (tzv. jailbreaking alebo rooting);
 • musia umožňovať naviazanie pripojenia s internetovou sieťou.

4.10   Poskytovateľ neprijíma nijakú zodpovednosť za funkčnosť internetovej siete alebo za škodlivý softvér (vírusy, malware a pod.)
4.11   Zo závažného dôvodu (ako je napríklad dôvodné podozrenie, že Používateľ porušuje Pravidlá používania, predovšetkým protiprávnym zasahovaním Používateľa do mechanizmu fungovania Aplikácie), ktorý má vplyv na používanie Aplikácie, môže Poskytovateľ zablokovať používanie Aplikácie. Zablokovaním používania Aplikácie je Používateľovi znemožnené Aplikáciu používať.

5. Geolokalizácia

5.1   Pri využívaní Aplikácie má Používateľ možnosť udeliť súhlas alebo odmietnuť udelenie súhlasu so spracovaním údajov o polohe Používateľa. Ak dá Používateľ súhlas, môže byť jeho aktuálna poloha spracovaná na účely zaznamenania čo najpresnejších údajov k oznamovanej škodovej udalosti. V takom prípade je Používateľ požiadaný o zapnutie funkcie GPS na koncovom zariadení Používateľa.
5.2   Udelený súhlas so spracovaním údajov o polohe Používateľa nie je podmienkou používania Aplikácie, ale jeho neudelenie má za následok obmedzenie funkcií Aplikácie, ktoré využívajú geolokalizáciu (napr. nahratie či zdieľanie súčasnej polohy na zaznamenanie tejto informácie v rámci vyšetrovania škodovej udalosti).
5.3   Používateľ berie na vedomie, že údaje poskytnuté cez Aplikáciu vrátane údajov o polohe (ak jej budú poskytnuté) budú odovzdané jeho zamestnávateľovi, resp. obchodnému partnerovi, ktorý je klientom Poskytovateľa, resp. príslušnej poisťovni, v ktorej je vozidlo poistené.

6. Bezpečnosť Aplikácie

6.1   Poskytovateľ odporúča, aby Používateľ pri skončení používania daného koncového zariadenia z neho pred odovzdaním zariadenia tretej osobe Aplikáciu odinštaloval.
6.2   Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby zaistil vysoký stupeň technického zabezpečenia Aplikácie a údajov Používateľov. Poskytovateľ však oznamuje, že vzhľadom na špecifiká informačných technológií môže byť v budúcnosti zistená zraniteľnosť Aplikácie v prípade určitých hrozieb. Z tohto dôvodu Poskytovateľ odporúča aktualizovať Aplikáciu a oznamuje, že občas môže vydávať správy obsahujúce pokyny týkajúce sa bezpečnostných zásad súvisiacich s používaním Aplikácie.
6.3   Používateľ sa zaväzuje, že nebude obchádzať či narúšať akékoľvek technologické bezpečnostné opatrenia v Aplikácii alebo Aplikáciu ako počítačový program rozkladať, dekompilovať či uskutočňovať spätnú analýzu.
6.4   Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní Aplikácie sa bude riadiť Pravidlami používania, všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Poskytovateľa, príslušnej poisťovne, v ktorej je vozidlo poistené, ani ostatných Používateľov.
6.5   Používateľ sa ďalej zaväzuje, že predovšetkým nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty či obsahu Aplikácie alebo ich inak zneužívať;
 • zasahovať do používania Aplikácie zo strany iných Používateľov;
 • používať Aplikáciu akýmkoľvek nepovoleným spôsobom.

6.6   Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť a upravovať funkcie, nastavenie, užívateľské prostredie a akékoľvek iné parametre Aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa, s čím Používateľ výslovne súhlasí.
6.7   Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo obmedziť poskytovanie všetkých alebo niektorých služieb a funkcií Aplikácie za účelom uskutočnenia údržby, opráv alebo úprav (vrátane aktualizácií a upgradov) Aplikácie. Aplikácia tak nemusí byť dostupná v každom časovom okamihu. Funkčnosť Aplikácie môže v rámci údržby, opráv alebo úprav podliehať zmenám.
6.8   Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prestať Aplikáciu poskytovať alebo jej prestať poskytovať podporu.

7. Ochrana osobných údajov

7.1   Ochrana osobných údajov Používateľa je poskytovaná v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov, ako aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR”).
7.2   Využívaním Aplikácie Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, je ako prevádzkovateľ osobných údajov oprávnená jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených pri využívaní Aplikácie, prípadne ďalších dobrovoľných údajov poskytnutých Poskytovateľovi, spracovávať na účely využívania funkcií Používateľom v rámci Aplikácie a naplňovania činnosti distribúcie poistenia zo strany Poskytovateľa (poskytovanie alebo sprostredkovanie poistenia) podľa zákona č. 186/2009. Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7.3   Používateľ poskytuje prostredníctvom Aplikácie tieto údaje: ŠPZ vozidla, dátum a čas a opis škodovej udalosti; voliteľne svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, fotografie škodovej udalosti (autonehody) a miesto škodovej udalosti (opisom alebo umožnením GPS lokalizácie). Používateľ berie na vedomie, že pri vkladaní fotografií v rámci Aplikácie je povinný dodržať zásady ochrany súkromia a minimalizácie údajov a vkladať iba fotografie zachytávajúce dôkazy o vzniknutej škode a jej výške. Používateľ nesmie prostredníctvom Aplikácie predovšetkým zhotovovať a vkladať fotografie skutočností, ktoré nie sú relevantné na dokumentáciu škodovej udalosti na mieste (vrátane napr. osôb a osobných dokladov).
7.4   Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu Používateľa s Pravidlami používania v rámci vstupu do Aplikácie (plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z), na základe plnenia povinností Poskytovateľa podľa zákona č. 186/2009. Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (plnenie právnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z) a na základe oprávnených záujmov Poskytovateľa (účely oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z.).
7.5   Poskytnutie osobných údajov Používateľa je dobrovoľné, ale poskytnutie niektorých osobných údajov je nevyhnutné na riadne použitie Aplikácie.
7.6   Osobné údaje je finančný agent  povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby v súlade § 36  č.186/2009. Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7.7   Príjemcovia osobných údajov sú: zamestnávateľ/obchodný partner Používateľa, ktorý je klientom Poskytovateľa, podriadení finanční agenti, poskytovatelia informačných a komunikačných systémov, technické infraštruktúry (napr. IT a/alebo cloudových služieb), právni zástupcovia (advokáti) Poskytovateľa.
Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov vrátane spracovateľov osobných údajov poskytne Poskytovateľ Používateľovi na vyžiadanie.
7.8   Poskytovateľ zaručuje Používateľom, ktorých osobné údaje spracúva, realizáciu ich práv vyplývajúcich z právnych predpisov, ak sú na to dané podmienky podľa GDPR, a to predovšetkým právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov, (vi) vzniesť námietku, po ktorej dôjde k ukončeniu spracovania osobných údajov, ak sa nepreukáže, že existujú iné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Používateľov, predovšetkým dôvody súvisiace s určením, s výkonom alebo s obhajobou právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
7.9   Osobné údaje sú Poskytovateľom chránené pred ich sprístupnením neoprávneným osobám a takisto pred inými prípadmi ich zverejnenia alebo straty či neoprávnenou modifikáciou uvedených osobných údajov a informácií s použitím príslušných technických a organizačných opatrení.
7.10   Vyššie uvedené práva môže Používateľ ako subjekt údajov uplatniť u Poskytovateľa na nasledujúcej e-mailovej adrese  holbling@mentorkonzult.eu alebo na e-mailovej adrese gdpr@renomia.sk . Bližšie informácie o Vašich právach a o spracovaní osobných údajov Poskytovateľom sú obsiahnuté v informáciách o spracovaní osobných údajov dostupných na webových stránkach https://www.renomia.sk/ochrana-osobnych-udajov

8. Duševné vlastníctvo

8.1   Všetky autorské práva, práva na ochranné známky či na iné predmety duševného vlastníctva súvisiace s Aplikáciou (vrátane textu a jeho dizajnu a všetkých grafických prvkov v Aplikácii, ako aj na výber a spôsob usporiadania súborov obsiahnutých v Aplikácii), nevyhradené ustanoveniami zvláštnych právnych predpisov, predovšetkým zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov („Autorský zákon“) alebo licencií inej osobe, patria Poskytovateľovi a podliehajú úprave podľa relevantných právnych predpisov.
8.2   Je zakázané uplatňovať tieto práva duševného vlastníctva alebo užívať služby a funkcie Aplikácie na účely iné ako špecifikované Pravidlami používania. Používateľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú Poskytovateľovi, ktorá je následkom použitia názvu alebo ochranných známok Aplikácie či Poskytovateľa alebo iných práv duševného vlastníctva Poskytovateľa bez jeho súhlasu alebo v rozpore s Pravidlami používania.
8.3   Používatelia smú čítať, prehliadať si či inak konzumovať obsah Aplikácie iba v súlade s účelom Aplikácie. Kopírovanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe je zakázané.
8.4   Používateľ nie je oprávnený zahrnúť materiály z Aplikácie alebo z akejkoľvek jej časti do akéhokoľvek iného diela alebo zverejnenia v tlačenej, elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe. Predovšetkým nijaká časť Aplikácie nesmie byť šírená alebo kopírovaná na akékoľvek obchodné účely.
8.5   Zverejnením obsahu v rámci Aplikácie Používateľ vyhlasuje, že disponuje príslušnými právami na zverejnenie daného obsahu

9. Zodpovednosť Poskytovateľa

9.1   Použitie Aplikácie je vždy na vlastné riziko Používateľa. Poskytovateľ nepreberá nijakú zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo následnú ujmu, ktorá vznikla v dôsledku použitia Aplikácie a akékoľvek predpokladané záruky vo vzťahu k použitiu Aplikácie sú vylúčené v rozsahu umožnenom právnymi predpismi.
9.2   Pri používaní Aplikácie Používateľom Poskytovateľ nezodpovedá za služby dodávané tretími osobami, ako je napr. kvalita internetového pripojenia, kvalita telekomunikačných služieb dodávaných príslušným operátorom, výška poplatkov atď.
9.3   Poskytovateľ nezodpovedá za znemožnenie či obmedzenie používania Aplikácie v dôsledku jej neprístupnosti spôsobenej napr. poruchami prevádzky siete dátového prenosu, ako aj inými okolnosťami technickej povahy, ktoré Poskytovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ich riešenie vyžaduje súčinnosť tretích strán.
9.4   Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené používanie Aplikácie. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť akúkoľvek ujmu Používateľovi či tretím osobám; tým však nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964  Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov o zákaze vylúčenia či obmedzenia zodpovednosti Poskytovateľa na náhradu ujmy.
9.5   Výhradne Používateľ ponesie akékoľvek následky, ktoré vzniknú, či už priamo, alebo nepriamo, predovšetkým v dôsledku odchýlenia sa od informácií uvedených v Aplikácii alebo porušenia povinností Používateľa, a to povinností podľa týchto Pravidiel používania alebo povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10. Záverečné ustanovenia

10.1   Poskytovateľ si vyhradzuje právo z času na čas uskutočňovať aktualizácie a zmeny Pravidiel používania. Poskytovateľ bude o prípadných zmenách Pravidiel používania informovať Používateľa vopred prostredníctvom oznámenia v Aplikácii. Nové či aktualizované Pravidlá používania sú účinné odo dňa uvedeného v oznámení, nie však skôr ako 14 (štrnásť) dní odo dňa ich oznámenia Používateľom; zmeny technického a informačného charakteru alebo zmeny, ktoré nezhoršujú postavenie Používateľov, môžu nastať aj v kratšom termíne.
10.2   Ak Používateľ nesúhlasí s novým obsahom Pravidiel používania, môže Aplikáciu z koncového zariadenia odstrániť.
10.3   Reklamácie týkajúce sa Aplikácie treba podávať u Poskytovateľa na jeho poštovú adresu alebo elektronickou cestou na adresu https://renomia.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1. Poskytovateľ vyrieši reklamáciu najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od doručenia reklamácie a Používateľovi oznámi uznanie reklamácie alebo dôvody jej neuznania, a to doporučeným listom alebo elektronickou cestou (e-mailom) na adresu uvedenú Používateľom v rámci reklamácie.
10.4   Situácie neupravené v Pravidlách používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
10.5   Všetky spory, ktorý vzniknú medzi Poskytovateľom a Používateľom v súvislosti s používaním Aplikácie, sa strany pokúsia vyriešiť dohodou.
10.6   V prípade, že medzi Poskytovateľom a Používateľom v postavení spotrebiteľa vznikne spotrebiteľský spor, ktorý sa do tridsiatich (30) dní nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Používateľ v postavení spotrebiteľa podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia,   Ústredný inšpektorát, P. O. BOX 29,Bajkalská 21/A,827 99  Bratislava, e mail: sekretariat@soi.sk , web: https://www.soi.sk/ . Používateľ v postavení spotrebiteľa môže v prípade vzniku sporu využiť aj európsku platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.7   Tieto Pravidlá používania nadobúdajú účinnosť dňa 13. 11. 2020.

Dátum poslední aktualizácie: 25. 3. 2021