Aktívne riešime elimináciu rizík v stavebníctve

Súčasný nepriaznivý vývoj súvisiaci s pandémiou COVID-19 sa úzko dotýka aj stavebno-montážnych činností a môže byť príčinou oneskorenia alebo úplného prerušenia prác na realizovaných dielach.

Oneskorenie alebo úplné prerušenie prác na poistenom diele, ktoré nesúvisí s plánovanými technologickými prestávkami,
plánovaným harmonogramom, býva poisťovňami považované za podstatnú zmenu rizika. O podstatných zmenách rizika je na základe uzatvorenej poistnej zmluvy vždy nutné poisťovňu informovať

Zároveň poisťovne zvyčajne vylučujú škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s prerušením realizácie diela, a je nutné prijať opatrenia na zamedzenie vzniku týchto škôd.

Pokiaľ predpokladáte, že dôjde k oneskoreniu či k úplnému prerušeniu realizácie poisteného diela (alebo už k nemu došlo), neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení Vás podporiť a rokovať s poisťovňou o podmienkach ďalšieho poistenia diela a o ďalších opatreniach.

Ako postupovať v prípade oneskorenia
alebo prerušenia prác na poistenom diele:

V súvislosti s možným oneskorením alebo prerušením prác na realizovaných dielach odporúčame venovať pozornosť
aj uzatvoreným zmluvám na dielo. Pandémia COVID-19 s najvyššou pravdepodobnosťou napĺňa znaky vyššej moci. Je preto možné, že bude mať vplyv na výklad niektorých ustanovení v zmluvách (najmä v oblasti zmluvných pokút) a na zodpovednosť
za prípadnú škodu. 

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na svojho správcu poistenia alebo špecialistu RENOMIA. 

Ing. Július Bartók
špecialista stavebno-montážneho poistenia
M: +421 908 797 165
E: julius.bartok@renomia.sk