Informácie o samostatnom finančnom agentovi RENOMIA, s.r.o.

V súlade s ustanoveniami § 32 ods. 2 a ods. 3 a § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní týmto samostatný finančný agent informuje záujemcu o nasledovných skutočnostiach:

RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24457/B (ďalej len „spoločnosť“) vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Finančné sprostredkovanie vykonáva vo vlastnom mene, alebo prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej "PFA") podľa ust. §9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej "Zákona") na základe písomnej zmluvy.

RENOMIA, s.r.o. je v registri Národnej banky Slovenska, zapísaná ako samostatný finančný agent pod registračným číslom 67643 v podregistri:

  • poistenia alebo zaistenia,
  • doplnkového dôchodkového sporenia,
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
  • prijímania vkladov.      

Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií na území SR. 

RENOMIA, s.r.o. vykonáva činnosť podľa ust. § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, na základe písomných zmlúv o spolupráci finančnými inštitúciami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená finančných inštitúcií sú uverejnené na stránke samostatného finančného agenta v časti Poistné riešenia alebo na tomto odkaze.

Dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií s ktorými má RENOMIA, s.r.o. uzatvorené zmluvy o spolupráci vykonáva Národná banka Slovenska.  Národná banka Slovenska  vykonáva  v  obmedzenom rozsahu  aj  dohľad nad  činnosťou pobočky poisťovne z iného členského štátu.

RENOMIA, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach ktorejkoľvek finančnej inštitúcie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Finančné inštitúcie, s ktorými má RENOMIA, s.r.o. uzatvorené zmluvy o spolupráci podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach samostatného finančného agenta.

RENOMIA, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmlúv s finančnými inštitúciami, od ktorých za túto činnosť poberá odmenu, v ktorej sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré vynaložila v súvislosti s plnením svojho záväzku, ak nebude stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak.  Odmena je vyplatená prostredníctvom príslušnej finančnej inštitúcie.  

Záujemca je oprávnený požiadať o informácie o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré od finančnej inštitúcie poberá podľa ust. § 32, ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní. V prípade požiadavky záujemcu mu zamestnanec, alebo podriadený finančný agent oznámi informáciu o výške tohto peňažného plnenia.

Ak bude klient s činnosťou zamestnancov alebo podriadených finančných agentov RENOMIA, s.r.o. nespokojný, je  oprávnený podať sťažnosť listom zaslaným na adresu sídla RENOMIA, s.r.o.,  alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@renomia.sk. Klient môže podať sťažnosť taktiež orgánu dohľadu nad činnosťou finančných agentov, ktorým je Národná banka Slovenska, alebo sa môže domáhať svojich práv, vyplývajúcich z finančného sprostredkovania aj cestou mimosúdneho vyrovnania sporov, podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Bližšie informácie ohľadne vybavovania sťažností sú pre záujemcov dostupné na stránke https://www.renomia.sk/vybavovanie-staznosti.

Ďalšie informácie o RENOMIA, s.r.o. je možné získať na internetových stránkach www.renomia.sk.