Dôležité informácie pre klienta a potenciálneho klienta o samostatnom finančnom agentovi RENOMIA, s.r.o. podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.

V súlade s ustanoveniami § 32 ods. 2 a ods. 3 a § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní týmto samostatný finančný agent informuje záujemcu o nasledovných skutočnostiach:

RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24457/B (ďalej len „spoločnosť“) vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Spoločnosť RENOMIA, s.r.o. je v registri Národnej banky Slovenska, zapísaná ako samostatný finančný agent pod registračným číslom 67643 v podregistri:

  • poistenia alebo zaistenia,
  • doplnkového dôchodkového sporenia,
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • prijímania vkladov.      

Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Spoločnosť RENOMIA, s.r.o. je v registri Národnej banky Slovenska, zapísaná ako samostatný finančný agent pod registračným číslom 67643 v podregistri:

  • poistenia alebo zaistenia,
  • doplnkového dôchodkového sporenia,
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • prijímania vkladov.      

Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

RENOMIA vykonáva finančné sprostredkovanie vo vlastnom mene, alebo prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej „PFA“), podľa ustanovenia §9 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve s ktorými má uzatvorenú zmluvu o spolupráci. PFA musí byť zapísaný podregistri sektora v ktorom vykonáva finančné sprostredkovanie. PFA svoje registračné číslo  v NBS uvádza v Zázname o sprostredkovaní finančnej služby. Zápis je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska – www.nbs.sk.

Spolupráca s finančnými inštitúciami

RENOMIA vykonáva činnosť podľa ust. § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, na základe písomných zmlúv o spolupráci finančnými inštitúciami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená finančných inštitúcií sú uverejnené na stránke samostatného finančného agenta https://www.renomia.sk/zoznam-financnych-institucii.

Dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií s ktorými má RENOMIA, s.r.o. uzatvorené zmluvy o spolupráci vykonáva Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska  vykonáva  v  obmedzenom rozsahu  aj  dohľad nad  činnosťou pobočky poisťovne z iného členského štátu.

RENOMIA, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach ktorejkoľvek finančnej inštitúcie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Finančné inštitúcie, s ktorými má RENOMIA, s.r.o. uzatvorené zmluvy o spolupráci podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach samostatného finančného agenta.

Odmena za činnosť

RENOMIA, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmlúv s finančnými inštitúciami, od ktorých za túto činnosť poberá odmenu, v ktorej sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré vynaložila v súvislosti s plnením svojho záväzku, ak nebude stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak.  Odmena je vyplatená prostredníctvom príslušnej finančnej inštitúcie. 

Záujemca je oprávnený požiadať o informácie o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré od finančnej inštitúcie poberá podľa ust. § 32, ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní. V prípade požiadavky záujemcu mu zamestnanec, alebo podriadený finančný agent oznámi informáciu o výške tohto peňažného plnenia.

Zamestnanci a ani PFA nesmú v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie.

V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie RENOMIA a ani PFA poskytovať klientovi a ani potenciálnemu klientovi žiadne finančné ani nefinančné výhody (za takéto sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov).

Právne následky uzatvorenia zmluvy

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o  finančnej službe je predovšetkým vznik práv a povinností klienta aj finančnej inštitúcie, vyplývajúcich zo zmluvy a obchodných podmienok. Zmluva o finančnej službe je záväzok oboch strán, respektíve právo na finančné plnenie.  Predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe a neplnenie si záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy má zvyčajne za následok uplatnenia si sankcií zo strany finančnej inštitúcie.

V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy sú ďalšie základné práva a  povinnosti týkajúce sa  poistenia, výluky z poistenia, spôsob a zánik poistenia, zmena poistenia, výšku odkupnej hodnoty, ktorú  poistiteľ  vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia, atď., uvedené v poistnej zmluve, informačnom dokumente, ako aj vo všeobecných zmluvných podmienkach, s ktorými sa klient pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámil.

V prípade uzatvorenia účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, sú kľúčové informácie o investičnom cieli a stratégii jednotlivých fondov, profile možného výnosu a rizika, historickej výkonnosti a odplatách, na účely výberu správneho fondu uvedené v účastníckej zmluve, kľúčových informáciách a štatúte jednotlivých doplnkových dôchodkových spoločností. Ďalšie povinnosti a záväzky upravuje zákon o poisťovníctve, doplnkovom dôchodkovom sporení, Občiansky zákonník a súvisiace právne predpisy.

V prípade uzatvorenia zmluvy o úvere, ktorej predmetom je sprostredkovávaný úverový produkt vzniknú klientovi nároky na poskytnutie úveru za podmienok uvedených v zmluve o úvere a zároveň povinnosť splatiť veriteľovi úver vrátane úrokov vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere. V prípade predčasného ukončenia zmluvy alebo neplnení záväzkov, ktoré z nej vyplývajú pristúpi veriteľ k uplatňovaniu sankcií.

V sektore vklady je to záväzok medzi klientom a bankovou inštitúciou, kedy si klient uzatvorí vkladový účet a poskytne finančnej inštitúcii peňažný vklad/vklady a záväzok finančnej inštitúcie tento vklad v dohodnutom termíne vrátiť a splatiť dohodnuté úroky. 

AML a medzinárodné sankcie

RENOMIA v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML“), upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Cieľom týchto zákonných úprav je dôsledné predchádzanie úmyselnému konaniu, ktoré spočíva v zmene povahy majetku alebo prevodu majetku s vedomím, že majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti.

RENOMIA ako samostatný finančný agent je podľa § 5 písmena b) bodu 6 AML zákona, okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením je povinnou osobou pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Táto podmienka sa týka v rovnakej miere činnosti podriadených finančných agentov, prostredníctvom ktorých svoju činnosť samostatného finančného agenta vykonáva.

V nadväznosti na uvedený zákon RENOMIA upravila a dodržiava postup pri sprostredkovaní finančných produktov klientovi a potenciálnemu klientovi a v tejto súvislosti vykonáva povinné identifikovanie, overovanie identifikácie, zisťovanie politicky exponovaných osôb, konečného užívateľa výhod, sankcionovaných osôb podľa zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení, atď..., až po odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu vrátene ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie tak u právnických ako aj fyzických osôb v prípade podozrenia na nekalú obchodnú činnosť.

Konflikt záujmov

RENOMIA v súlade s právnymi predpismi prijala opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami a osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly27) a ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom.

Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí zamestnanec alebo PFA povahu a príčinu konfliktu záujmov oznámiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o finančnej službe. Informácia o konflikte záujmov musí byť poskytnutá písomne alebo na trvanlivom médiu a má zahŕňať dostatočné podrobnosti, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov.

Ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, zamestnanec a PFA povinný uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a ak vznikne konflikt záujmov medzi klientmi navzájom, zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

Bližšie informácie ku konfliktu záujmov sú pre záujemcov uverejnené vo verejnej časti na https://www.renomia.sk/pravne-polozky

Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie v:

a. Sektore poistenia alebo zaistenia
V sektore poistenia alebo zaistenia je ochrana klienta zabezpečená, tým, že poisťovňa je povinná dodržiavať všetky podmienky stanovené zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Podmienky Dohľad nad činnosťou poisťovne so sídlom na území SR vykonáva Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska  vykonáva v obmedzenom rozsahu aj dohľad nad činnosťou pobočky poisťovne z iného členského štátu. Poisťovňa je najmä povinná vytvárať technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným, príjemcom poistného plnenia. Technické rezervy slúžia na zabezpečenie schopnosti poisťovne uhradiť všetky svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z uzavretých poistných zmlúv. Pre prípad neschopnosti poisťovne uhradiť svoje záväzky však nie sú vytvorené garančné schémy. Okrem uvedeného je najdôležitejším zábranným mechanizmom proti zlyhaniu finančnej inštitúcie v sektore poistenia alebo zaistenia účinný systém riadenia rizík, rozloženia poistných rizík prostredníctvom zaistenia, ako aj napĺňanie regulatórnych požiadaviek v zmysle režimu zákona o poisťovníctve a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade investičných produktov založených na poistení (investičné životné poistenie) si musí byť klient, ktorý prejavil záujem o jeho uzatvorenie/uzatvoril si ho, vedomí rizika, ktoré je s takýmto finančným produktom spojené, pričom toto riziko znáša klient. Hodnota výnosov pri investičnom životnom poistení je úmerná riziku, ktoré je spojené s investovaním, a ktoré je klient ochotný znášať a bol naň zamestnancom alebo PFA vopred upozornený.

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované aj v ustanoveniach Občianskeho zákonníka v zmysle ktorého poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia). Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť.

Podrobné informácie k poistným produktom sú uvedené v zmluve, ktorú klient s finančnou inštitúciou uzatvára, vo všeobecných zmluvných podmienkach, cenníku, štatútoch, „Kľúčových informáciách pre klienta (tzv. KID, IPID), alebo na webovom sídle poisťovne.

b. Sektore doplnkového dôchodkového sporenia
Ochrana je v sektore doplnkového dôchodkového sporenia zabezpečená najmä oddelením majetku DDS od majetku v jednotlivých fondoch, ochrannou funkciou depozitára a dohľadom Národnej banky Slovenska. Dohľad NBS plní predovšetkým preventívnu funkciu.

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať vnútorné predpisy podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon jej činnosti a  umožnili riadne nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch v prospech a v záujme účastníkov a poberateľov dávok. DDS nemôže majetok vo fondoch použiť na krytie svojich prípadných záväzkov, ktoré nemajú súvis  s činnosťou spojenou so správou majetku a s jeho nakladaním. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde spravuje depozitár, ktorým môže byť len banka, alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky.  Depozitár má povinnosť kontrolovať  dodržiavanie pravidiel a obmedzenia rizík pri nakladaní majetku vo fondoch,  kontroluje  správnosť určenia hodnoty majetku fondu a kontroluje dodržiavanie zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a iných všeobecne právnych predpisov. Dohľad nad činnosťou bánk vykonáva Národná banka Slovenska.

c. Sektore poskytovania úverov
Činnosť úverovej inštitúcie podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a je zabezpečená povinnosťami, ktoré jej ukladajú jednotlivé právne predpisy, ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanoveniami zmluvy o úvere, ktorou sa úverový produkt dojednáva a úverových podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa zmluva o úvere odvoláva. V prípade zlyhania úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné a účinné až do lehoty uplynutie 3 ročnej premlčacej doby. Záväzky dlžníka voči veriteľovi môžu byť postúpené inej úverovej inštitúcii alebo inému postupníkovi voči ktorému bude dlžník povinný naďalej platiť svoje záväzky zo zmluvy. 

d. Sektore prijímania vkladov
Ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečená reguláciou a upravená zákonom o bankách, prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov a dohľadom Národnej banky Slovenska. Každá banka odvádza do fondu povinný príspevok z každého vkladu. Fond ochrany vkladov je zriadený zákonom a slúži na ochranu vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk. To znamená, že ak niektorá banka nebude schopná klientom vyplatiť ich vložené peniaze, tak Fond ochrany vkladov je zo zákona povinný vyplatiť klientom banky ich peniaze. V zmysle zákona je fond povinný vyplatiť vklady v plnej výške bez obmedzenia, ale maximálne do výšky 100 000 € vrátane úrokov. Fond na ochranu vkladov chráni financie na bežných účtoch, vkladných knižkách, termínovaných vkladoch, vkladových účtoch a sporiacich účtoch.

Fond nechráni finančné prostriedky, ktoré sú investované do akcií, dlhopisov, podielových fondov, hypotekárnych záložných listov, šekov a zmeniek.

Sťažnosti

Ak bude klient s činnosťou zamestnancov alebo podriadených finančných agentov RENOMIA, s.r.o. nespokojný, je  oprávnený podať sťažnosť listom zaslaným na adresu sídla RENOMIA, s.r.o.,  alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@renomia.sk.

Klient môže podať sťažnosť taktiež orgánu dohľadu nad činnosťou finančných agentov, ktorým je Národná banka Slovenska, alebo sa môže domáhať svojich práv, vyplývajúcich z finančného sprostredkovania aj cestou mimosúdneho vyrovnania sporov, podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii alebo zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie ohľadne vybavovania sťažností sú pre záujemcov dostupné na stránke https://www.renomia.sk/vybavovanie-staznosti.

Ďalšie informácie je možné získať na internetových stránkach agenta www.renomia.sk.