Informácie o samostatnom finančnom agentovi RENOMIA, s.r.o.

V súlade s ustanoveniami § 32 ods. 2 a ods. 3 a § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní týmto samostatný finančný agent informuje záujemcu o nasledovných skutočnostiach:

Samostatný finančný agent (SFA) je zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia a v podregistri doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) v zozname SFA pod registračným číslom 67643.

Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska – www.nbs.sk, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií na území SR. 

SFA vykonáva pre záujemcu činnosť v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore DDS podľa ust. § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní na základe písomných zmlúv o sprostredkovaní s viacerými poisťovňami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená poisťovní a doplnkových dôchodkových spoločností sú uverejnené
na stránke SFA https://www.renomia.sk/poistne-riesenia.

SFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach ktorejkoľvek poisťovne a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorými má uzavreté zmluvy. Poisťovne a doplnkové dôchodkové spoločnosti, s ktorými má SFA uzavreté zmluvy, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach SFA.

SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmlúv s poisťovňami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, od ktorých za túto činnosť poberá odmenu. Záujemca nie je povinný uhradiť SFA žiadnu ďalšiu odmenu, pokiaľ nie je vzájomne dohodnuté inak. V odmene SFA sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s plnením svojho záväzku, ak nebude stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Odmena za poskytované služby je v prípade uzavretia poistnej zmluvy zahrnutá v cene poistenia a v prípade uzavretia DDS zahrnutá v cene doplnkového dôchodkového sporenia. Sprostredkovateľovi je vyplatená prostredníctvom príslušnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej produkt
si záujemca vyberie.  Záujemca nie je v tomto prípade povinný uhradiť sprostredkovateľovi žiadnu ďalšiu odmenu. Záujemca je oprávnený požiadať o informácie o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia podľa ust. § 32, ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní.

Informácie ohľadne vybavovania sťažností sú pre záujemcov dostupné na stránke https://www.renomia.sk/vybavovanie-staznosti.

Ďalšie informácie je možné získať na internetových stránkach agenta www.renomia.sk.