S čím Vám môžeme pomôcť

V dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19 zažívame všetci mimoriadnej obdobie, ktoré sme
si ešte pred pár dňami nedokázali vôbec predstaviť. Súčasný stav má nepriaznivý vplyv na všetkých
z nás. S mnohými našimi klientmi naprieč všetkými odbormi intenzívne komunikujeme a pracujeme
na tom, ako im pomôcť čo najviac zmierniť dopady súčasnej situácie. Naše skúsenosti
a znalosti s riadením rizík teraz ponúkame bez akýchkoľvek záväzkov aj Vám.

RENOMIA je pripravená hájiť Vaše záujmy a byť na Vašej strane v tejto neľahkej dobe. Ponúkame Vám naše skúsenosti a konzultačný prístup, ktorý môže viesť k revízii Vašich rizík, úprave Vášho súčasného poistenia a úspore nákladov. Taktiež ponúkame aktívne rokovania s poisťovateľmi
o navrhnutých úpravách.

Audit poistných zmlúv

Detailne prechádzame všetky Vaše poistné zmluvy a dohody. Zameriavame sa predovšetkým
na dostatočné a účelné krytie Vašich rizík, na správne nastavenie poistných splátok, výšku spoluúčasti a výšku poistného. Ďalej hodnotíme znenie zmlúv a možné výluky dopĺňame o naše nadštandardné zmluvné dojednania. Cieľom je návrh a odporúčanie na úpravu / zefektívnenie poistného programu.

Analýza rizík

Náš tím risk manažérov s medzinárodnými skúsenosťami vykonáva kvalifikovanú identifikáciu
a analýzu. V spolupráci s Vami vytvorí detailnú rizikovú mapu - zoznam nebezpečenstiev typických
pre Váš odbor podnikania. Pri vybraných nebezpečenstvách hodnotíme pravdepodobnosť
a závažnosť na základe našich skúseností so škodami našich klientov v SR i v zahraničí. Závery premietame do optimalizácie ceny rizika pri návrhu poistenia a realizáciu služieb.

Podpora špecialistov

Tím našich špecialistov (zdravotníctvo, stavebníctvo, letectvo, poistenie pohľadávok a záruk, kybernetické riziká a pod.) detailne rozumie jednotlivým odborom a druhom poistenia. Sú pripravení Vám kedykoľvek pomôcť zhodnotiť akékoľvek poistiteľné riziká, informovať Vás o aktuálnej situácii
na poistnom trhu a odporučiť Vám vhodné riešenia.