Poistenie a koronavírus

Čo Vás najviac zaujíma

Vláda Slovenskej republiky bola nútená prijať množstvo opatrení proti šíreniu koronavírusu, v dôsledku čoho dochádza k zásadnému zníženiu, obmedzeniu alebo dokonca úplnému prerušeniu podnikateľských aktivít. Je ťažko zasiahnutých množstvo odvetví, ako sú pohostinstvá, hotely, rôzne služby a ostatné maloobchodné oblasti. Väčšina z týchto firiem má dojednané poistenie prerušenia prevádzky, avšak v dôsledku COVID-19 neutrpia žiadnu hmotnú škodu (požiar a pod.), čo je štandardná podmienka poistnej udalosti u poistenia prerušenia prevádzky v majetko-vom poistení.

Pri štandardných programoch poistenia majetku s poistením prerušenia prevádzky je vo väčšine prípadov nepravdepodobné, že by krytie škôd v dôsledku pandémie bolo poistené. Väčšina poistných zmlúv nikdy nezamýšľala poisťovať škody vyplývajúce z pandémie. Ide o riziko, pri ktorom poisťovatelia uznávajú, že si nemôžu dovoliť ho poistiť. Potenciálne poistenie pandémie je možné porovnať
s poistením vojnových rizík - je to typ rizika, ktoré by svetový trh plne poistiť nedokázal.

Sme pripravení Vám odborne posúdiť a odpovedať na otázky ohľadom Vášho krytia, musíme však skontrolovať znenie každej jednotlivej poistnej zmluvy. Ak budete mať záujem, obráťte sa, prosím, kedykoľvek na nás, radi Vám pomôžeme.

Spoločnosti sa spravidla najviac obávajú týchto následkov spojených
s rizikom šírenia koronavírusu:

 • Čiastočné či úplné obmedzenie prevádzky spoločnosti (zníženie výnosov, zisku a generovanie stálych nákladov, zásadné zníženie cash flow), čo môže následne viesť aj k zníženiu trhovej kapitalizácie spoločnosti (dopad na akcionárov spoločnosti).
 • Hrozby zodpovednostných nárokov tretích strán voči spoločnostiam a manažmentu v súvislosti
  s možným opomenutím / zanedbaním ochrany zákazníkov, návštevníkov a zamestnancov, ktorí môžu byť neúmerne vystavení hrozbe koronavírusu.
 • Zvýšené náklady súvisiace s dekontamináciou / dezinfekciou.
 • Kybernetické hrozby - zvýšený záujem verejnosti o koronavírus povedie k zvýšenému počtu phishing útokov smerom na spoločnosti (podvodné e-maily zaoberajúce sa problematikou koronavírusu).
 • Kreditné riziko (zásadné zvýšenie doby obratu pohľadávok, prípadne pohľadávky úplne nezaplatia).
 • Mobilita firiem v nadväznosti na rozsah cestovného poistenia, liečenie v zahraničí.

Všeobecné odporúčania, ako postupovať v prípade prerušenia prác na realizovanom diele

Aby došlo k zodpovedajúcemu zabezpečeniu pozastaveného diela proti možným škodám odporúčame predovšetkým:

 • zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom ochranu proti vetru a poškodeniu vodou a mrazom, na mieste stavby a na už vykonaných častiach
 • v pravidelných intervaloch kontrolovať skladovaný materiál a vybavenie
 • udržiavať v riadnej prevádzke protipožiarne systémy a hasiace prostriedky
 • vykonávať pravidelné obhliadky diela stavbyvedúcim zamerané na prevenciu situácií, ktoré by mohli viesť k vzniku škôd alebo k ich zvýšeniu
 • premiestniť zariadenie s vyššou hodnotou, pokiaľ je to možné, do strážených areálov
 • v prípade dlhodobejšom prerušení prác zvážiť zakonzervovanie technologických častí diela a pod.