Poistenie prepravy zásielok

Komplexné krytie rizík pri poškodení, zničení alebo strate zásielky počas jej prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov na území celého sveta ponúka RENOMIA.

Poistenie prepravy zásielok je určené najmä vlastníkom zásielok (vývozcom, dovozcom) a zasielateľom, ktorí toto poistenie ponúkajú svojim klientom – príkazcom – v rámci obstarávania prepravy.

Poistenie prepravy zásielok:

 • kryje nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty zásielky počas jej prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov na území celého sveta
 • zvyčajne má platnosť po celý čas trvania prepravy (zo skladu do skladu) vrátane nakládky, vykládky a ďalších manipulácií počas prepravy aj prípadných medziskladovaní
 • rozsah možno zostaviť podľa individuálnych potrieb a s ohľadom na druh tovaru, trasu prepravy a druh dopravného prostriedku

Poistenie je potrebné zjednať:

 • proti všetkým poistným nebezpečenstvám (all risks) – sú kryté všetky nebezpečenstvá okrem tých, ktoré sú v poistnej zmluve výslovne vylúčené
 • proti vymenovaným poistným nebezpečenstvám (obmedzený rozsah) – sú kryté iba nebezpečenstvá, ktoré sú výslovne vymenované v poistnej zmluve (napr. živelné škody, nehoda dopravného prostriedku a pod.)

Poistenie možno rozšíriť o:

 • pobyt na výstavách a veľtrhoch
 • nasledujúce finančné škody (ALOP)
 • riziko vojny, stávky

Príklady škôd:

 • živelné škody, prírodné katastrofy
 • nehody dopravných prostriedkov, stroskotanie, potopenie lode a pod.
 • odcudzenie, lúpežné prepadnutie
 • škody spôsobené pri manipulácii so zásielkou, pri nakládke alebo vykládke
 • náklady spoločnej havárie

Odporúčame Vám zjednať si poistenie prepravy zásielok aj napriek tomu, že na prepravu využívate osvedčených a riadne poistených dopravcov. Inštitút zodpovednosti dopravcov ani jeho poistenie totiž nemusí znamenať dostatočnú záruku, že v prípade škody na prepravovanom tovare budete dostatočne odškodnení. Zodpovednosť dopravcu sa totiž riadi právnymi predpismi, podľa ktorých sa dopravca môže svojej zodpovednosti zbaviť a škodu Vám nezaplatí. Pri medzinárodnej preprave je navyše rozsah náhrady škody podľa príslušných medzinárodných dohôd limitovaný podľa váhy strateného či zničeného tovaru. To znamená, že náhrada škody vyplatená dopravcom z titulu jeho zodpovednosti môže byť podstatne nižšia, ako je skutočná výška škody.

Poradíme Vám v oblasti použitia dodacích doložiek Incoterms s ohľadom na poistenie tovaru, školenie  zamerané na poistenie prepravných rizík a ďalšie služby podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.