Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudli s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov. Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje:

RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 24457/B (ďalej len „RENOMIA“).

Zodpovedná osoba určená v RENOMIA na ochranu osobných údajov:

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

a)   zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFSaFP“)

b)   zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML“)

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFSaFP a identifikácie klienta podľa AML stanovujú uvedené zákony, vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Osobné údaje slúžia na finančné sprostredkovanie, rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

c)   oprávneného záujmu prevádzkovateľa spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu z oblasti ponúkaných finančných produktov. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@renomia.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese RENOMIA, s.r.o. (Panenská 7, 811 03 Bratislava).

d)   Vášho súhlasu na poskytovanie marketingových informácií v zmysle predmetov činností jednotlivých prevádzkovateľov, pokiaľ nie je právnym základom oprávnený záujem podľa písm. c). Rozsah osobných údajov je uvedený v súhlase. Súhlas môžete kedykoľvek počas doby ich spracovania odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie Vašich osobných údajov do doby jeho odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne. Súhlas môžete odvolať u prevádzkovateľa, a to zaslaním písomného odvolania na adresu sídla spoločnosti RENOMIA, s.r.o., alebo prostredníctvom spoločného e-mailu gdpr@renomia.sk.

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom:

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou RENOMIA je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s RENOMIA. Ide o servisné spoločnosti v skupine RENOMIA, a. s., advokátske kancelárie, zodpovedná osoba, finančné inštitúcie u ktorých sme sprostredkovali uzatvorenie finančnej služby a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti RENOMIA.

RENOMIA pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Doba úschovy Vašich osobných údajov:

Spoločnosť RENOMIA uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a  uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi:

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

  • máte právo sa obrátiť na RENOMIA a zodpovednú osobu a požadovať prístup k  Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
  • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
  • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať,
  • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

Ak sa domnievate, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Možnosť kontaktovania spoločnosti:

Spoločnosť RENOMIA, s.r.o. je možné kontaktovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prípadne prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti, alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@renomia.sk, alebo na zodpovednú osobu.

Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie prípadu porušenia osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby