Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych
klientov RENOMIA, s.r.o.

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25. 05. 2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov. Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje:

RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BratislavaI., 24457/B (ďalej len „RENOMIA“).

Zodpovedná osoba určená v RENOMIA na ochranu osobných údajov:

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

Účel, rozsah a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: 

a)   zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFSaFP“),

b)   zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML“).

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFSaFP a identifikácie klienta podľa AML stanovujú uvedené zákony. Vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné údaje (napr. v prípade životného poistenia) ako aj údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Osobné údaje slúžia na finančné sprostredkovanie, rokovanie o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizáciu plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

c)   oprávneného záujmu prevádzkovateľa spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu z oblasti ponúkaných finančných produktov. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@renomia.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese RENOMIA, s.r.o. (Panenská 7, 811 03 Bratislava).

d)   súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jeho osobných údajov, ktorý môže byť udelený na jeden alebo viac konkrétnych účelov - tento titul využíva RENOMIA iba v tých prípadoch, kedy nie je oprávnená spracovávať osobné údaje na základe iného právneho základu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas so spracovaním odvoláte, do odvolania sa považuje spracovanie osobných údajov za zákonné. Na túto skutočnosť ste upovedomení pred udelením takéhoto súhlasu.

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom:

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou RENOMIA je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s RENOMIA. Ide o servisné spoločnosti v skupine RENOMIA, a. s., advokátske kancelárie, zodpovedná osoba, finančné inštitúcie, u ktorých sme sprostredkovali uzatvorenie finančnej služby a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti RENOMIA.

V prípade používania aplikácie DAMAGE REPORTER môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj zamestnávateľom/osobám, s ktorými ste v inom, ako pracovnoprávnom vzťahu.

RENOMIA pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Doba úschovy Vašich osobných údajov:

Spoločnosť RENOMIA uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi:

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

  • máte právo sa obrátiť na RENOMIA a zodpovednú osobu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
  • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
  • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať spracovávanie,
  • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

Ak sa domnievate, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Možnosť kontaktovania spoločnosti:

Spoločnosť RENOMIA, s.r.o. je možné kontaktovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prípadne prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti, alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@renomia.sk, alebo na zodpovednú osobu.

Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie prípadu porušenia osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby