Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych
klientov RENOMIA, s.r.o.

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nižšie uvedeným informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť RENOMIA, s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 815 566, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl.č. 24457/B, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v sektore poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, prijímania vkladov a doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „RENOMIA“ alebo „prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba určená v RENOMIA na ochranu osobných údajov

MENTOR KONZULT s.r.o., IČO 50 188 291, so sídlom Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava,

e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

Právny základ, účel a rozsah spracovávania vašich osobných údajov

Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

 1. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFS“)
 2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o AML“)
 3. oprávneného záujmu RENOMIA, a to v nevyhnutnom rozsahu pre účely priameho marketingu - v oblasti finančných produktov, ktoré ponúka. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek namietať zaslaním e-mailu na adresu info@renomia.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese RENOMIA, s.r.o. (Panenská 7, 811 03 Bratislava)
 4. Vášho súhlasu, a to na poskytovanie marketingových informácií - okrem priameho marketingu podľa písm. c) vyššie, ako i v prípade, ak sa neuplatňujú iné právne základy (zákon, zmluva, oprávnený záujem,...).

Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je:

 • identifikácia klienta podľa ZoFS, a to aj v prípade, ak je proces finančného sprostredkovania realizovaný na diaľku použitím technických prostriedkov alebo postupov,
 • poskytovanie služieb finančného sprostredkovania ako uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • identifikácia klienta podľa Zákona o AML, a to aj v prípade, ak je proces finančného sprostredkovania realizovaný na diaľku použitím technických prostriedkov alebo postupov,
 • ochrana práv finančného agenta a plnenie zákonných povinností finančného agenta voči tretím stranám a orgánom dohľadu.
 • zasielanie obchodných a marketingových informácií týkajúcich sa aj finančných produktov.

Rozsah spracovávania osobných údajov

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFS a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony. Vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah spracúvaných údajov:

 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 2. v prípade právnickej osoby: názov, IČO, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 3. kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich dotknutá osoba má, osobné údaje z dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu klienta – dotknutej osoby a tiež údaje uvedené na dokladoch totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť získavané  zo strany RENOMIA aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania.

Marketing

Marketingové aktivity RENOMIA zahŕňajú zasielanie marketingových ponúk a informácií o jej službách. Existujúci klienti RENOMIA - osobné údaje na účely marketingu sa získavajú na právnom základe oprávneného záujmu - teda bez potreby získania súhlasu. Budúci klienti RENOMIA (t.j. ak nemáte ešte uzatvorenú s RENOMIA zmluvu) - osobné údaje na účely marketingu sa získavajú na základe Vášho súhlasu. Rozsah osobných údajov na účely marketingu je: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. č. a e-mail.

Kategórie osobných údajov

RENOMIA spracováva bežné kategórie osobných údajov, a v opodstatnených prípadoch aj informácie o zdravotnom stave – osobitná kategória osobných údajov.

Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje pochádzajú priamo od osoby, ktorá požaduje pre seba finančnú službu, alebo v osobitných prípadoch aj od tretej osoby (napr. zamestnávateľ, rodinný príslušník, alebo ak Vás napr. poistí iná osoba).

Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou RENOMIA je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s RENOMIA. Ide o spoločnosti zo skupiny RENOMIA, servisné spoločnosti, ako napr. advokátske kancelárie, finančné inštitúcie cez ktoré RENOMIA sprostredkovala uzatvorenie finančnej služby, poskytovatelia informačných a komunikačných systémov, zodpovedná osoba, účtovné a daňové spoločnosti, podriadení finanční agenti, marketingové agentúry s ktorými spolupracuje pri príprave a koordinácii reklamných aktivít týkajúcich sa marketingu a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti RENOMIA.

RENOMIA pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom (ak existuje), sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Doba úschovy Vašich osobných údajov

Spoločnosť RENOMIA uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, alebo po dobu uvedenú v súhlase a následne sú pod dohľadom zlikvidované.

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, alebo po dobu udelenia súhlasu - 2 roky (ak v súhlase nie je uvedená iná doba), následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov), v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Pokiaľ dobu úschovy osobných údajov upravujú viaceré zákony, platí najdlhšia zákonná doba.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje môžu byť v rámci činnosti RENOMIA prenášané do tretích krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Zaistenie niektorých produktov RENOMIA, vrátane služieb s nimi spojených a ich propagácia v niektorých prípadoch vyžadujú, aby RENOMIA poskytovala osobné údaje na spracovanie mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

RENOMIA však vždy dbá na to, aby k prenosu dochádzalo v súlade s legislatívnymi požiadavkami a aby bola v každom jednotlivom prípade zabezpečená adekvátna ochrana osobných údajov. RENOMIA na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri ich prenose do tretích krajín využíva záruky stanovené platnou legislatívou (rozhodnutie Komisie EÚ, štandardné zmluvné doložky a ďalšie právne záväzné nástroje). Ak také záruky neexistujú, potom môže RENOMIA v ojedinelých prípadoch prenášať osobné údaje, - ak je prenos nevyhnutný na uzatvorenie alebo splnenie zmluvy, ktorá bola uzatvorená v záujme klienta medzi RENOMIA a treťou stranou, alebo - ak je prenos nevyhnutný na splnenie zmluvy medzi klientom a RENOMIA, alebo - na uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť klienta, - na základe výslovného súhlasu riadne informovaného klienta.

Podrobnejšie informácie o  existencii alebo neexistencii rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane Európskej komisie, alebo odkaz na príslušné alebo vhodné záruky, vrátane ich kópií, môžu byť na žiadosť získané od zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi

Osoby, ktorých osobné údaje RENOMIA spracováva majú nasledovné práva:

 • máte právo sa obrátiť na RENOMIA a požadovať prístup k Vašim osobným údajom, t.j. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a získať k nim prístup, máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú, a to buď písomne alebo elektronicky,
 • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje, t.j. v prípade, ak ste osobné údaje neposkytli Vy priamo RENOMIA,
 • máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
 • máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, t.j. ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne, zanikol účel ich spracovávania, alebo ste odvolali súhlas,
 • máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne,
 • máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov, t.j. v prípade oprávneného záujmu, ak RENOMIA na spracovávanie osobných údajov nemá legitímny dôvod; v prípade priameho marketingu sa nesmú osobné údaje na tento účel viac spracúvať,
 • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, t.j. ak spracovávanie osobných údajov je protizákonné, sú spracovávané nesprávne údaje, alebo údaje už nie sú potrebné,
 • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe,
 • máte právo na odvolanie udeleného súhlasu. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@renomia.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese RENOMIA. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie osobných údajov do doby jeho odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne.

Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené nariadením, zákonom, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02/3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spôsob a zásady spracovávania osobných údajov

RENOMIA osobné údaje spracováva v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe v závislosti od zvolenej formy prostredníctvom svojich oprávnených osôb – zamestnancov a podriadených finančných agentov, alebo prostredníctvom oprávnenej IT spoločnosti. Osobné údaje sú uchovávané v zabezpečených databázach.

Spracovávanie  a prípadný prenos osobných údajov klienta, bude vykonávaný s ohľadom na súkromie klienta a v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým sa jedná o predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, ako aj s právnymi predpismi v súlade so ZoFS a zákonom AML.

Bezpečnosť osobných údajov

RENOMIA prijala v rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov príslušné opatrenia na zamedzenia ich úniku alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického vývoja.

Tieto opatrenia sú podrobne rozpísané a definované vo vnútornom predpise RENOMIA, pričom každý zamestnanec/spolupracovník, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, je povinný sa s nimi oboznámiť a tieto dodržiavať, spolu s organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zamedzujú, resp. minimalizujú ich únik, stratu alebo zneužitie.

Kontaktné údaje a vybavovanie žiadostí klientov na uplatnenie svojich práv

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa:

 • na spoločnosť RENOMIA, s.r.o., elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@renomia.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese RENOMIA alebo,
 • na zodpovednú osobu elektronicky na e-mailovej adrese: holbling@mentorkonzult.eu.

V prípade vybavovania žiadostí RENOMIA postupuje v súlade s interným predpisom. Poskytnutie informácií sa odvíja od spôsobu, ktorým ste žiadosť zaslali (písomne listom, alebo elektronicky). Ak žiadosť pošlete elektronicky, informácie Vám budú poskytnuté elektronicky, okrem prípadov, kde v žiadosti uvediete, že požadujete iný spôsob poskytnutia informácií. V prípade, ak zašle žiadosť písomne, informácie Vám budú poskytnuté písomnou formou. RENOMIA na žiadosti reaguje v jednoduchých prípadoch bezodkladne, v zložitejších v primeranej lehote na vybavenie veci. Na základe žiadosti o prijatých opatreniach, táto bude vybavená najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 2 mesiacov od prijatia žiadosti, a to aj opakovane, pričom budete informovaný o predĺžení lehoty.