Koronavírus COVID-19

Vplyvy na podnikanie a preventívne opatrenia

Koronavírus COVID-19 - dôvod k obozretnosti
Vplyvy na Vašu firmu môžu byť v prípade ďalšieho šírenia nákazy koronavírusu závažné.

Spoločnosti sa spravidla najviac obávajú týchto následkov spojených s rizikom šírenia koronavírusu:

 • Čiastočné či celkom úplné obmedzenie prevádzky spoločnosti (zníženie výnosov, zisku a generovanie stálych nákladov, zásadné zníženie cash flow), čo môže následne viesť aj k zníženiu trhovej kapitalizácie spoločnosti (dopad na akcionárov spoločností).
 • Hrozby zodpovednostných nárokov tretích strán voči spoločnostiam a manažmentu v súvislosti s možným opomenutím / zanedbaním ochrany zákazníkov, návštevníkov a zamestnancov, ktorí môžu byť neúmerne vystavení hrozbe koronavírusu.
 • Zvýšené náklady súvisiace s dekontamináciou / dezinfekciou.
 • Kybernetické hrozby - zvýšený záujem verejnosti o koronavírus povedie k zvýšenému počtu phishing útokov smerom na spoločnosti (podvodné e-maily zaoberajúce sa problematikou koronavírusu).
 • Kreditné riziko (zásadné zníženie doby obratu pohľadávok, prípadne pohľadávky úplne nezaplatia).
 • Mobilita firiem v nadväznosti na rozsah cestovného poistenia, liečenie v zahraničí.

Pre zachovanie kontinuity Vášho podnikania odporúčame preventívne opatrenia v týchto oblastiach:

 • Procesy a postupy
 • Komunikácia a informácie
 • Technológia, výroba, zásobovanie
   

Procesy a postupy

 • Stanovte zodpovedného človeka (skupinu) z vrcholového vedenia zodpovedného za zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a prípravu podkladov a s dostatočnou rozhodovacou právomocou. Reflektujte organizačnú štruktúru Vašej spoločnosti zvlášť v prípade, že máte viac lokalít, kde podnikáte.
 • Zaistite si relevantné informačné zdroje (WHO, MZV SR a MZ SR) vrátane priamych kontaktov na Vášich dodávateľov a odberateľov.
 • Stanovte pravidelné stretnutia zamerané na výmenu aktuálnych informácií a reakciu na ne, stanovte proces na zvolanie mimoriadnej schôdzky v prípade akútnych záležitostí.
 • Stanovte pravidlá pre cestovanie zamestnancov do postihnutých oblastí. 
   

Komunikácia a informácie

 • Zaistite pravidelnú výmenu informácií s
       - odberateľmi,
       - dodávateľmi,
       - zamestnancami,
       - Úradmi a štátnou správou.
 • Nastavte proces pre krízovú komunikáciu.
 • Komunikujte opatrenia na obmedzenie rizika nákazy. Zdôraznite preventivnosť opatrenia. Nevyvolávajte paniku.
 • Dodržujte pravidlá otvorenej, vecnej a jednoznačnej komunikácie.
   

Technológia, výroba, zásobovanie

 • Zvážte, ktoré výrobné procesy sú pre Vás kľúčové.
 • Pripravte sa na výpadok dodávateľov - berte do úvahy celý reťazec dodávok a geografickú lokáciu dodávateľov v ňom.
 • Zvýšte zásoby kritických komodít.
 • Pripravte možnosť alternatívnych dodávok komodít z iných lokalít.
 • Pripravte alternatívy fungovania kritických procesov vrátane ich servisu a náhradných dielov.
 • Vylepšite kapacity a možnosti telefónnych a dátových prenosov pre prípad vzdialeného a krízového riadenia
   

Ako postupovať v súčasnej situácii:

 • Vytvorte si krízový plán, ktorý bude pravidelne aktualizovaný. Krízový plán by mal zahŕňať identifikáciu zodpovednej osoby za koordináciu celej záležitosti vr. identifikácia ďalších kľúčových osôb zodpovedných za kritické oblasti fungovania firmy (vr. uvedenie zastupujúcich osôb), monitorovanie komunikácie s dodávateľmi a zákazníkmi (napr. včasná informácia o výpadku dodávok materiálu a tým predchádzať k rozšíreniu škôd vnútri spoločnosti), pravidelná komunikácia o vývoji celej situácie smerom ku svojim zamestnancom vo vnútri firmy.
 • Odporúčame zaviesť plán pre scenáre, ktoré môžu zvýšiť či naopak znížiť dopyt po Vašich výrobkoch / službách (zvýšený dopyt po respirátory môže niektorým spoločnostiam vytvárať nové obchodné príležitosti, naopak však z dôvodu obmedzenia cestovania a pohybu osôb medzi krajinami a kontinentmi bude stagnovať letecký priemysel).
 • Pravidelne monitorujte absenciu zamestnancov vr. sledovanie a pravidelného vyhodnotenie faktorov, ktoré sa týkajú akéhokoľvek ochorenia zamestnancov vr. ochorenie ich rodinných príslušníkov. Zaveďte postupy komunikácie s ľuďmi, u ktorých sa prejavia symptómy choroby.
 • Implementujte pravidlá osobného kontaktu medzi zamestnancami a obchodnými partnermi (vyvarujte sa podávanie rúk, usporiadajte zasadací poriadok v zasadačkách počas osobných stretnutí, upravte rozloženie zasadacieho poriadku vnútri kancelárie).
 • Riešte kompenzácie zamestnancov počas rozšírenie nákazy a núteného voľna vr. implementácia smerníc, týkajúce sa pravidiel v prípade, že zamestnanec už nie je nakazený avšak sa nemôže vrátiť do práce.
 • Stanovte možnosti využitia Home Office vr. stanovenie flexibilnej pracovnej doby.
 • Zaistite dostatočný prístup k hygienickým potrebám vr. rúšok a respirátorov.
 • Implementujte pravidlá týkajúce sa akéhokoľvek cestovania, najmä však do exponovaných krajín so zvýšeným rizikom nákazy.
 • Edukujte zamestnancov o súčasnom vývoji situácie vr. prijatých opatrení vnútri Vašej organizácie.
 • Založte si zberný e-mail / hotline, kde sa môžu zamestnanci, zákazníci, dodávatelia informovať o súčasnom stave dianí vnútri Vašej spoločnosti.

Disclaimer:

Tu uvedené postupy na prijatie preventívnych opatrení majú všeobecnú a odporúčací charakter. Preventívne opatrenia je vždy nevyhnutné prispôsobiť predmetu a charakteru prevádzkovanej činnosti, podmienkam daného pracoviska a najmä aktuálnu situáciu. Súčasne je nutné pravidelne sledovať aktuálne informácie a odporúčania Ministerstva zdravotníctva, Svetovej zdravotníckej organizácie a tiež Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a rešpektovať pokyny a nariadenia príslušných štátnych orgánov.