Poistenie kybernetických rizík

Chráňte svoje dáta, biznis aj dobré meno spoločnosti vďaka poisteniu kybernetických rizík od profesionálov spoločnosti RENOMIA.

Kybernetické riziká sa najviac týkajú firiem, ktoré zhromažďujú a spracúvajú veľké objemy dát s informáciami o svojich klientoch. Ide najmä o e-​shopy, on-​line stávkové kancelárie, spoločnosti z oblasti IT, spoločnosti z oblasti médií, o sieťových dodávateľov (telekomunikácie, dodávatelia elektriny, vody, tepla, plynu a pod.), finančné inštitúcie alebo nemocnice.

Podnikajúce spoločnosti môže ohroziť:

 • strata alebo únik informácií z počítača alebo z mobilného telefónu
 • obmedzenie či zamedzenie prístupu k firemným informačným systémom
 • neoprávnený zásah do webových služieb alebo ich prerušenie
 • riziká spojené so stratou dát pri užívaní cloudových nástrojov

Kybernetické riziká môžu spôsobiť:

 • straty dát klientov, partnerov či zamestnancov spoločnosti
 • straty zisku postihnutej spoločnosti
 • poškodenie dlhodobo budovaného dobrého mena spoločnosti a stratu dôvery zákazníkov a klientov

Riešením týchto zložitých situácií môže byť poistenie rizík spojených so stratou dát alebo poistenie kybernetických rizík (Cyber Liability).

Poistenie kybernetických rizík chráni Vašu spoločnosť v prípade:

 • úniku (strata, odcudzenie) osobných údajov, dát a informácií z informačného systému alebo z počítača poistenej spoločnosti, ak k nemu dôjde náhodou alebo z nedbalosti
 • cieleného napadnutia informačného systému tretími osobami alebo zamestnancami poistenej spoločnosti za účelom získania prístupu k dátam a spôsobenia škody

Poistenie je kombinácia majetkového poistenia (je poskytované poistné plnenie za škody spôsobené poistenému) a poistenia zodpovednosti za škody (sú hradené škody spôsobené tretím osobám, za ktoré poistený právne zodpovedá).

Z poistenia sú hradené:

 • škody a náklady na právne zastúpenie poisteného v súvislosti s jeho zodpovednosťou voči tretím stranám za porušenie ochrany osobných údajov alebo citlivých korporátnych dát a informácií
 • škody tretích strán v dôsledku výpadku webových alebo sieťových služieb a úniku osobných údajov, dát a informácií a s tým spojenou zodpovednosťou poisteného
 • škody tretích strán v súvislosti s únikom ich osobných údajov a s tým spojenou zodpovednosťou poisteného
 • náklady poisteného na identifikáciu úniku osobných údajov, dát a informácií, na zabezpečenie bežnej prevádzky informačného systému a na realizáciu opatrení na nápravu nedostatkov, ktoré spôsobili únik
 • náklady poisteného na oznámenie úniku osobných údajov, dát a informácií verejnosti a dozorným orgánom a na komunikáciu s postihnutými klientmi/​zákazníkmi v snahe ochrániť dobrú povesť spoločnosti
 • náklady poisteného na konanie pred dozornými orgánmi a na nimi udelené pokuty

Nadstavbovo možno poistiť:

 • vydieranie poisteného prostredníctvom siete
 • výpadok siete – prerušenie prevádzky poisteného

Poistenie nekryje škody na vlastných dátach poisteného.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Štatistiky

Statistiky kybernetických útoků

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.