Poistenie finančnej spôsobilosti dopravcu

Prevádzkujete medzinárodnú či vnútroštátnu prepravu? Nutnosťou je kvalitné poistenie finančnej spôsobilosti dopravcu od spoločnosti RENOMIA.

Poistenie je určené dopravným spoločnostiam, ktoré prevádzkujú vnútroštátnu alebo medzinárodnú cestnú dopravu autobusmi, ťahačmi alebo nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a ktoré majú zákonnú povinnosť preukazovať svoju finančnú spôsobilosť na riadne prevádzkovanie cestnej dopravy podľa paragrafu § 6 ods. 5 zákona č. 56/​2012 Z. z. o cestnej doprave. Nevzťahuje sa na verejnú linkovú dopravu, ktorou sa zaisťuje základná dopravná obslužnosť.

Finančná spôsobilosť sa preukazuje:

  • obchodným majetkom
  • objemom dostupných finančných prostriedkov a prevádzkovým kapitálom
  • rezervami na 12 mesiacov prevádzky, a to vo výške najmenej 9 000 eur, ak sa používa jediné vozidlo, a 5 000 eur na každé ďalšie užívané vozidlo

Vychádza sa z evidencie vozidiel nahlásených na Dopravnom úrade. Alternatívou preukázania spôsobilosti, ktorá je finančne menej náročná, je „Zmluva o ručení“, uzavretá s poisťovňou.

Poistenie sa vzťahuje na záväzky neuhradené z dôvodu platobnej neschopnosti poisteného (t. j. neschopnosti finančne zaistiť riadne spustenie alebo prevádzkovanie cestnej dopravy).

Finančná spôsobilosť musí trvať po celý čas prevádzkovania cestnej dopravy. Trvanie finančnej spôsobilosti preukazuje dopravca príslušnému Dopravnému úradu za každý kalendárny rok najneskôr do 31. júla nasledujúceho roka. Ak dopravca finančnú spôsobilosť miestne príslušnému Dopravnému úradu nepreukáže, v rámci správneho konania mu bude odobraná koncesia, ktorá ho oprávňuje prevádzkovať vyššie uvedenú dopravu.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.