Ukážte Vašim zamestnancom, že Vám na nich záleží


14. marec 2024

Na slovenskom pracovnom trhu čelia zamestnávatelia viacerým výzvam. Jednou z nich je udržanie si kľúčových zamestnancov a zvýšenie lojálnosti, s čím súvisí aj motivovanie zamestnancov k stabilným výkonom. Aj to je dôvod, prečo stále viac firiem, využíva skupinové poistenie ako moderný a žiadaný benefit.

Na čo sa poistenie vzťahuje?

Základnou zložkou poistenia je riziko smrti z akejkoľvek príčiny, ktoré vie výrazne pomôcť pozostalým v tých najťažších životných chvíľach.

V poslednom období ide do popredia krytie tzv. závažných ochorení (rakovina, infarkt a pod.). Z vlastnej skúsenosti vieme, že takýto benefit umožní jednotlivcovi, (resp. najbližšej rodine):

  • Zachovať si predchádzajúci životný štandard, vďaka vyrovnaniu rozdielu medzi výplatou nároku zo Sociálnej poisťovne a mzdou zamestnanca.
  • Realizovať stavebné úpravy v domácnosti, na dome (bezbariérový vstup a interiér).
  • Pomôcť pri získaní kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

V posledných rokoch sa u našich firemných klientoch vyskytlo niekoľko prípadov ochorenia rakoviny. Je dôležité spomenúť, že RENOMIA v takýchto prípadoch poskytuje bezplatnú súčinnosť v procese likvidácie vzniknutej poistnej udalosti.

V prípade, že zamestnávateľ bol o krok dopredu a na túto situáciu sa pripravil, tzn. umožnil svojim zamestnancom využívať benefit skupinového životného poistenia, je takáto situácia ľahšie zvládnuteľná. Z pohľadu neúprosného boja o kvalitných zamestnancov sa jedná aj o významnú konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Príklad z praxe

Výrobná spoločnosť v rámci zamestnaneckých benefitov poskytla pre všetkých 247 zamestnancov možnosť využitia skupinového životného poistenia. Zamestnancov rozdelila do dvoch skupín (administratíva / výrobní pracovníci), čomu sa prispôsobilo aj odlišné nastavenie poistného krytia resp. limitov poistných súm. Dané poistenie poskytuje zamestnancom krytie 24/7, bez obmedzenia územnej platnosti (to znamená, že sú krytí aj mimo pracovného času).

V rámci poistenia sú kryté nasledovné riziká:

  • Strata života z akejkoľvek príčiny,
  • Čiastočná trvalá invalidita následkom úrazu alebo choroby,
  • Ťažká choroba,
  • Trvalá invalidita následkom úrazu s progresiou 500%,
  • Poistenie pre prípad zlomenín a popálenín.

Ročné poistné za 247 zamestnancov vo výške 18 849,00 €.

V danej spoločnosti mali za posledné 2 roky zamestnanci diagnostikované dve ťažké choroby a dokonca v jednom prípade došlo aj k úmrtiu. Týmto zamestnancom/pozostalým bolo vyplatené poistné plnenie v celkovej výške 24 000,00 €.

Ako ďalší príklad možného využitia skupinového životného poistenia spomeniem špecifickú požiadavku jednej IT firmy. Daná spoločnosť získala projekt v tzv. tretích krajinách a posielala svojich IT špecialistov na pravidelné zahraničné služobné cesty. Obrátili sa na nás s požiadavkou krytia straty výpadku príjmu zamestnancov, tzv. krytie „PN-ky“, v prípade, že by sa nakazili nejakou exotickou chorobou a museli byť dlhodobo práceneschopní.

S RENOMIA po boku

Vo všeobecnosti sa dá o tomto druhu benefitu povedať, že neexistuje jedno univerzálne riešenie. Prostredníctvom otvorenej komunikácie s klientom sa snažíme porozumieť jeho požiadavkám a potrebám. Následne dané poznatky analyzujeme, pripravíme prvotný návrh riešenia, ktorý s klientom opätovne prechádzame až pokým nedospejeme k finálnemu nastaveniu. Pripravíme cenovú kalkuláciu z trhu (Slovensko resp. zahraničie), porovnáme rozsah krytia a skúsenosť nášho oddelenia likvidácie. Snažíme sa doručiť službu, ktorá naplní potreby a očakávania klienta.

Náš tím vie poskytnúť odborné konzultácie, prezentácie pre zamestnancov a pripraviť komplexnú ponuku z celého trhu SR aj zahraničia. V prípade záujmu o viac informácií sa na nás neváhajte obrátiť.

Tomáš Tarčák
Riaditeľ RENOMIA BENEFIT
E-mail: tomas.tarcak@renomiabenefit.sk
Mobil: +421 911 440 635

Viac ako 2 500 konzultantov a spolupracovníkov RENOMIA GROUP ve 13 krajinách strednej a východnej Európy sa zaoberá identifikáciou rizík súvisiacich s podnikaním, ale aj súkromným životom klientov a poskytuje im optimálne poistné riešenia v spolupráci s partnermi a poisťovňami na celom svete. Všetko je podriadené záujmom klienta, preto má RENOMIA mnoho špecializovaných tímov, ktoré sú schopné vytvoriť riešenia na mieru bez ohľadu na odvetvie klienta - od poľnohospodárstva cez špecifické priemyselné odvetvia až po hi-tech služby.