Nová 8 %-ná daň z neživotného poistenia 

Národná rada Slovenskej republiky prijala novú právnu úpravu týkajúcu sa zdaňovania poistenia, ktorá bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaná ako zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“). Radi by sme Vás informovali o základných zmenách, ktoré zákon prináša.

Zákon nadobudne vo vzťahu k nižšie rozoberaným ustanoveniam účinnosť dňa 01. januára 2019. Zákonom sa zavádza nová daň – daň z poistenia. Jej predmetom bude poistenie v odvetviach neživotného poistenia. 

Dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti, že o poistenie, pri ktorom je poistné riziko umiestnené v tuzemsku pôjde vždy, ak má poistník v tuzemsku obvyklý pobyt alebo, v prípade právnickej osoby, ak má poistník (alebo osoba, ktorej budú preúčtované nálady poistenia) v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa vzťahuje poistenie. O poistné riziko umiestnené v tuzemsku pôjde tiež vtedy, (i) ak sa tu nachádzajú poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú (okrem vecí v obchodnej preprave), (ii) ak sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo by mal byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v SR, (iii) ak poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvia uvedené v prílohe zákona.

Platiteľom dane je vo všeobecnosti síce poisťovateľ, avšak zákon obsahuje aj osobitné prípady, kedy je platiteľom dane iná osoba:

  • poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe podľa písmena b), je platiteľom v rozsahu poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje,
  • právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku.

K písmenu a) pre doplnenie uvádzame, že za zahraničnú poisťovňu sa považuje právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo. Daňová povinnosť vznikne poistníkovi dňom zaplatenia poistného, pričom jej základom bude suma zaplateného poisteného.

V prípadoch podľa písm. b) vzniká daňová povinnosť 30. deň od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli platiteľovi preúčtované náklady poistenia, základom dane bude suma preúčtovaných nákladov poistenia.

Sadzba dane je vo výške 8 %, okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, na ktorú sa síce daň formálne vzťahuje, ale sadzba je 0 %. Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok, daňové priznanie bude potrebné podať a daň je splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia.

Podľa prechodných ustanovení zákona sa daň uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31.12.2018 a zároveň platba poistného alebo jeho časti bude prijatá platiteľom najskôr po 31. decembri 2018, resp. poistné bude predpísané po 31. decembri 2018 a platba poistného alebo jeho časti bude prijatá po 31. decembri 2018. Poistným obdobím na tieto účely sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.
Zákonom sa ruší odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia, ktorý boli poisťovatelia povinní odvádzať na základe zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Čo sa týka praktických dopadov novej dane, v súčasnosti zatiaľ nie je známe, ako bude nová daňová povinnosť premietnutá poisťovateľmi do sadzieb poistného za neživotné poistenie.

Veríme, že poskytnutý prehľad Vám pomôže zorientovať sa v novej právnej úprave a zároveň si dovoľujeme Vás uistiť, že správa Vášho poistenia je v spoločnosti RENOMIA, s.r.o. v dobrých rukách. Špecialisti našej spoločnosti sú Vám aj naďalej plne k dispozícii.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA.

Ing. Katarína Matzenauer
riaditeľka oddelenia starostlivosti o klientov
katarina.matzenauer@renomia.sk
+421 911 482 497