Poistenie stavebnomontážnych rizík

Ak ste investor alebo sa akokoľvek podieľate na realizácii stavby, máte možnosť poradiť sa s odborníkmi RENOMIA a vybrať si najvýhodnejšie poistné produkty.

Stavebnomontážne poistenie poskytuje ochranu v priebehu montáže alebo stavby diela. Je určené všetkým, ktorí sa podieľajú na stavbe alebo na montáži diela vrátane investora. Poistenie možno dohodnúť jednotlivo pre konkrétne dielo alebo rámcovo pre všetky diela, ktoré spĺňajú stanovené podmienky.

Stavebnomontážne poistenie zahŕňa:

  • poistenie vecných škôd na diele, ktoré sa vzťahuje najmä na živelné škody, odcudzenie, vandalizmus, pád veci, náraz, škody spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou a pod.
  • poistenie zodpovednosti za škody na majetku a na zdraví, ktoré vzniknú tretím osobám v súvislosti so stavbou alebo s montážou
  • poistenie ušlého zisku investora v prípade oneskoreného sprevádzkovania diela v dôsledku škody na diele

Poistenie môže ďalej zahŕňať:

  • škody na diele, ktoré vznikli počas skúšobnej prevádzky a záručnej lehoty
  • škody, ktoré si spôsobia subjekty zúčastnené na budovaní diela navzájom

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.