Zníženie rizika a maximalizácia ochrany starnúceho majetku


03. máj 2024

V dnešnom svete, kde sa všetko vyvíja rýchlym tempom, je starnutie majetku pre podniky veľkou výzvou.
 

Majetok od infraštruktúry až po strojové zariadenia sa s pribúdajúcim vekom stáva vplyvom opotrebovania náchylnejším na poruchy a stratu funkčnosti. Znižuje sa spoľahlivosť a efektívnosť majetku a pre niektoré odvetvia ako výroba, doprava a verejné služby môžu byť dôsledky významné a viesť k prerušeniu výroby, narušeniu dodávok, straty obchodných partnerov, ohrozeniu renomé, v krajnom prípade až ku ukončeniu podnikania.

Ale nejde len o biznis. Starý majetok môže byť nebezpečný pre ľudí aj z pohľadu zdravia, či už v podobe škodlivých materiálov ako azbest, olovo a plesne, ako aj z hľadiska bezpečnosti, napr. pri narušení statiky budov. V neposlednom rade aj z hľadiska životného prostredia, kedy nedostatočná izolácia a zastarané systémy vykurovania a chladenia vedú k vyšším energetickým nákladom a zvýšenej emisii skleníkových plynov, a v súvislosti s poruchami potrubí únik nebezpečných látok, a podobne

Výstižným príkladom starnutia majetku je napr. technická infraštruktúra nemocníc na Slovensku. S priemerným vekom nemocníc viac ako 50 rokov, pôsobia nemocnice ako z iného storočia. Podobným príkladom sú aj školy, bytové domy, teplárne, železničná sieť a ďalšie.

V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu poistenie, ktoré sa stáva pre podniky vhodným nástrojom cez rôzne poistné produkty:

  • poistenie majetku
  • poistenie lomu stroja
  • poistenie prerušenia prevádzky

Aj získanie správneho poistného krytia môže byť výzvou. Poisťovne posudzujú rizikový profil podnikov na základe rôznych faktorov, vrátane veku a stavu ich majetku, či údajov o historických škodách. Podniky so starším majetkom alebo podniky pôsobiace vo vysoko rizikových odvetviach môžu čeliť obmedzeným možnostiam poistného krytia, vyššiemu poistnému a vyššej spoluúčasti. Spolupráca medzi podnikmi, poisťovateľmi a odborníkmi je kľúčová.

Pri murovaných budovách s opotrebením majetku v priemere 60-70%, čo zodpovedá veku budovy cca 50-60 rokov, sú poisťovne ochotné nahradiť škody vyplývajúce z dojednaných poistných rizík pri poistení v nových cenách. Pri montovaných stavbách to platí len pre mladšie budovy. Pri prekročení miery opotrebenia 60-70% vyplatí poisťovňa plnenie maximálne do výšky časovej hodnoty poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

Staršie budovy, ktoré presiahnu mieru opotrebenia, sú poisťovne ochotné poistiť na časovú cenu čo znamená, že z plnenia bude odrátaná amortizácia materiálov, a u niektorých poisťovní aj amortizácia práce.

Poisťovne majú záujem poisťovať majetok v nových cenách a každý rok ndexovať hodnotu majetku, aby nedošlo ku podpoisteniu majetku. To však nedáva zmysel pri staršom a opotrebovanom majetku. Starší majetok si vyžaduje osobitný prístup, individuálne jednanie s poisťovňou a odchylné podmienky. Je potrebné zvážiť poistenie takéhoto majetku a zároveň si uvedomiť, že nevyužívané stavby sú z poistenia automaticky vylúčené.

koeficienty prepočtu novej ceny nehnutelneho

*Koeficienty prepočtu vychádzajúce z podkladu poisťovní

Riešením môže byť rekonštrukcia a generálne opravy majetku, ktorými by sa posunula hranica uplatnenia opotrebenia poisťovňami a teda plnenie škody v časovej cene. Investovanie do majetku a vhodná starostlivosť o majetok je tá správna cesta aj pre získanie kvalitného poistenia.

Chráňte svoj biznis pred výzvami, ktoré so sebou prináša starnúci majetok. S dobrou stratégiou a správne nastaveným poistením môžete výrazne znížiť riziko v prípade poistnej udalosti a udržať vaše podnikanie.

Ing. Erika Husková
Account manager
E-mail: Erika.Huskova@renomia.sk
Mobil: +421 918 878 959

Viac ako 2 500 konzultantov a spolupracovníkov RENOMIA GROUP ve 13 krajinách strednej a východnej Európy sa zaoberá identifikáciou rizík súvisiacich s podnikaním, ale aj súkromným životom klientov a poskytuje im optimálne poistné riešenia v spolupráci s partnermi a poisťovňami na celom svete. Všetko je podriadené záujmom klienta, preto má RENOMIA mnoho špecializovaných tímov, ktoré sú schopné vytvoriť riešenia na mieru bez ohľadu na odvetvie klienta - od poľnohospodárstva cez špecifické priemyselné odvetvia až po hi-tech služby.