Odporúčania pre fotovoltaické elektrárne (FVE) vypracované v spolupráci s poisťovňami


03. marec 2023
Požiar, ako aj všetky súvisiace hasiace práce, môžu spôsobiť škodu na streche, na majetku vo vnútri budovy alebo škody z dôvodu prerušenia prevádzky v objekte. Počas navrhovania a projektovania FEV berte do úvahy nielen požiarno-technické vlastnosti budovy, ale aj vnútorný obsah budovy. Aj keď je splnená podmienka „ohňovzdornej“ vrchnej vrstvy strešného plášťa, nezabudnite na horľavosť izolačných vrstiev. Odporúčame používať aspoň materiály PIR/IPN, ideálna je však minerálna vata.Inštalácia FVE ovplyvní statiku strechy, preto odporúčame vopred pripraviť podrobný statický výpočet vrátane dynamického zaťaženia vetrom, a to nielen pre strechu, ale aj pre FVE panely, ukotvenie atď. Pre prípad zásahu vytvorte na strechu a na samotnom povrchu strechy zásahové trasy pre hasičov, ako aj nástupné plochy pre výškovú techniku.
Aby bolo minimalizované riziko, že veliteľ zásahu využije svoje právo obmedziť zásah len na ochranu okolia alebo dokonca prerušiť, či úplne zastaviť zásah, odporúčame nad rámec legislatívy pripraviť a odsúhlasiť s hasičmi dokumentáciu o hasení požiaru (tzv. zásahovú kartu) a technický list FVE. Inštalujte striedače s technológiou automatického odpojeniavedenia od vlastných panelov a nechajte ich voľné prístupné - ideálne prístrešky / kontajnery na vonkajšej strane objektov. FVE zariadenia (striedače, rozvádzače, prípadne transformátor) umiestnite samostatne, ideálne mimo objekta pokiaľ v objekte, tak v samostatnom požiarnom úseku, ktorý spĺňa požadované prevádzkové parametre (napr. dostatočné vetranie zabraňujúce prehriatiu). Napätie na strane jednosmerného prúdu (DC) môže byť pre zasahujúcich hasičov smrteľne nebezpečné! Preto odporúčame, aby napätie na DC strane bolo čo najnižšie, napríklad pomocou tzv. optimalizátorov, ktoré tiež zlepšujú celkový výkon FVE. Minimalizujte prechody strechou a riadne ich požiarne utesnite. Používajte káble s vysokoteplotnou odolnosťou. Zabráňte mechanickému namáhaniu kabeláže. V kritických miestach prechodu strešným plášťom inštalujte detekciu vniknutia vody do objektu. Distribučný transformátor umiestnite samostatne, mimo transformátora spotreby areálu. Nainštalujte trojstupňovú ochranu na kľúčové elektroinštalácie.
Zabezpečte možnosť online monitorovania výkonu FVE, teploty a ďalších parametrov panelov, zabezpečte systém hlásenia mimoriadnych prevádzkových stavov a možnosť diaľkového odpojenia jednotlivých panelov. Nainštalujte systém ochrany pred bleskom (LPS) podľa príslušných noriem EN, ktoré nie sú založené na francúzskych NF C 17-102. Po ukončení projektu zaveďte systém pravidelných kontrol a revízií, nielen samotnej FVE, ale aj LPS, strešných plášťov a nosných konštrukcií. V zimnom období zabezpečte odstraňovanie snehu zo striech. Na skladovanie batérií použite samostatný objekt alebo aspoň požiarny úsek s dostatočnou požiarnou odolnosťou.POZOR na obtiažnosť až nemožnosť hasenia predovšetkým Li-on batérií! Označte objekty vhodným piktogramom. Podrobné informácie k identifikácii a prevencii rizík a o možnostiach poistenia vám poskytnú risk manažéri a konzultanti RENOMIA.