M&A trh momentálne charakterizuje vyčkávanie. Investori apetít nestrácajú, ale predávajúci zatiaľ nechcú znižovať cenu


22. apríl 2021

To sa premieta aj do trhu poistenia fúzií a akvizícií, kde je záujem o nezvyčajné produkty.

V poistení fúzií a akvizícií (M&A) vidíme v súvislosti s covidovou krízou v RENOMIA GROUP dopyt po menej bežných produktoch, napríklad po krytí zodpovednosti v súvislosti s daňovými rizikami (Tax Liability) a s identifikovanými rizikami, ako sú otvorené súdne spory, zrušenie platností licencií a znečistenie životného prostredia (Contingent Risk) či poistenie firiem v platobnej neschopnosti (Distressed Assets). Našim klientom veľmi aktívne pomáhame nájsť vhodné poistné riešenia v spolupráci s ich právnym a finančným poradcom tak, aby mohli zamýšľanú investičnú transakciu realizovať.

M&A

Počas roka 2020 sme zaznamenali zvýšený dopyt po špecifických druhoch poistenia z rôznych dôvodov. Možno to dokumentovať na dvoch konkrétnych príkladoch. Prvým je situácia, keď ázijský investor zamýšľa vstup do developerskej spoločnosti v oblasti komerčných nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy a chce sa uistiť, že vytvorením spoločného podniku nevzniknú daňové riziká spojené s prevodom aktív. Druhým takýmto prípadom je predaj českej pobočky nadnárodnej spoločnosti Európskemu investičnému fondu, ktorý už v minulosti zaznamenal problémy v oblasti životného prostredia a chce mať pokryté prípadné riziká v súčasnej transakcii. Podmienkou úpisu takých špecifických rizík je vždy veľmi detailná a kvalitná previerka tých oblastí, ktoré majú byť predmetom poistenia, vrátane kvantifikácie možnej škody a spôsobov právnej obrany. Poistením sa spravidla dajú kryť riziká, ktoré sú identifikované ako menšie alebo stredné, kde je pravdepodobnosť vzniku škody max. 70 %. Tam, kde je riziko vysoké a pravdepodobnosť vzniku škody sa blíži k 100 %, poistenie nie je vhodný nástroj. Klientom v takom prípade odporúčame zvoliť si s predávajúcim iný spôsob odškodnenia.

Poistenie vyhlásení a záruk z kúpnej zmluvy (Warranty & Indemnity, W & I) a poistenie titulov vlastníctva k akciám, prípadne k nehnuteľnostiam (Title Insurance) sa čoraz častejšie používajú aj pri menších realitných transakciách, kde je predmetom predaja pozemok určený na komerčnú výstavbu. Predávajúcimi sú často fyzické osoby, ktoré napríklad nie sú ochotné poskytnúť osobné ručenie za predmet kúpy. Title Insurance často kryje aj rôzne nedostatky vlastníctva, ako sú stále neuzavreté reštitučné nároky či prípadné zrušenie platnosti územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Ešte vo štvrtom štvrťroku roka 2020 bola situácia na trhu taká, že sa ešte len začínalo zisťovať, aké sú očakávania investorov, čo chcú kupovať. Predkrízové ceny spoločností neboli vnímané ako motivačné, predávajúci však zatiaľ ustupovať nechceli. Očakávame, že úplný rozsah krízy a jej vplyv na ceny spoločností sa plne premietne až počas prvej polovice tohto roka.

To, že časť investorov sa spolieha na vysoko špekulatívne transakcie – nielen hotelov či obchodných centier –, čiastočne potvrdzuje aj dopyt po poistení zvanom Distressed Assets, čiže firiem v platobnej neschopnosti. Poisťovatelia zo západnej Európy očakávajú po poistení firiem v insolvencii zvýšený dopyt. Sú však ochotní kryť len firmy, ktoré majú zdravý základ a do finančných ťažkostí sa dostali len vplyvom pandémie.

Hana Pavelková

Hana Pavelková
špecialistka M&A poistenia
RENOMIA

M&A trh momentálne charakterizuje vyčkávanie. Investori apetít nestrácajú, ale predávajúci zatiaľ nechcú znižovať cenu