Chrániť sa pred insolvenciou vám pomôže poistenie pohľadávok


11. marec 2021
pojištění pohledávek

Po relatívne pokojnom období od posledného významného výkyvu pred viac ako desiatimi rokmi bol ekonomický vývoj väčšiny spoločností v Slovenskej republike aj v zahraničí pomerne stabilný. To sa významne zmenilo s nástupom pandémie Covidu-19 v minulom roku.

Obavy z prudkého ekonomického prepadu sa rýchlo premietli do situácie na trhu poistenia pohľadávok. Poisťovatelia robia dôkladnú revíziu odberateľov a pomerne často sa stáva, že niektorí odberatelia sa z pohľadu úverovej poisťovne dostanú do takej situácie, keď poistné krytie nie je naďalej poskytované alebo je poskytované len v obmedzenej miere.

V niektorých krajinách západnej Európy štát súkromným úverovým poisťovateľom ponúka rôzne formy garancie, aby krytie bolo naďalej poskytované v čo možno najvyššej miere. V SR a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy aj napriek snahe úverových poisťovateľov k takejto dohode so štátnymi orgánmi nedošlo.

Skúsený maklér je schopný ponúknuť riešenie

O to dôležitejšie teraz je, aby firmy spolu so svojimi maklérmi našli riešenie na opätovné navýšenie limitov s ohľadom na ich špecifické potreby. Existujú totiž rozličné možnosti, ako túto situáciu aspoň čiastočne riešiť a podporiť tak stabilitu obchodu a vôbec fungovanie spoločností.

Špecialisti v RENOMIA sú so svojimi klientmi prakticky v každodennom kontakte a snažia sa pružne reagovať na vývoj ovplyvnený množstvom často ťažko predvídateľných faktorov. Pokiaľ sa vás týka riziko silnej ekonomickej nestability alebo dokonca insolvencie a chcete preveriť, do akej miery je vaše existujúce poistenie pohľadávok na túto situáciu pripravené, alebo toto poistenie chcete uzatvoriť, radi sa vám budeme venovať.

Dôležitá je aj oblasť prevencie rizika neuhradených pohľadávok. Je nutné dôkladne preveriť obchodného partnera, najlepšie z viacerých od seba nezávislých zdrojov. Takisto nie je dobré podceňovať správne nastavenie procesu objednávok, napríklad je nutné overiť, či ten, kto objednávku posiela, je na to naozaj oprávnený (najmä v prípade nových obchodných príležitostí). V praxi RENOMIA sme sa stretli s prípadmi, keď boli ďalšie objednávky odosielané z domény, ktorá bola tej pôvodnej, na ktorú bol klient zvyknutý, veľmi podobná, líšila sa len jedným písmenom. Keby sme túto situáciu včas neodhalili, bol by klient v problémoch nielen so zaplatením dodávky, ale aj s prípadnou likvidáciou poistnej udalosti u úverového poisťovateľa.

Výkonnosť ekonomík celosvetovo poklesne, eurozóna zažije skutočne výrazný prepad a tisíce firiem budú v bezprostrednom ohrození

Podľa štúdií úverových poisťovateľov sa v roku 2021 očakáva pokles HDP celosvetovo asi o 4,2 %. To je oproti nárastu o 2,4 % v minulom roku významná zmena. Ešte viac bude postihnutá eurozóna, kde sa očakáva pokles vo výške asi 7,3 %. Odhad pre krajiny strednej a východnej Európy zodpovedá už spomínanému celosvetovému priemeru.

Najviac postihnuté sektory sú oblasť služieb, ale aj napríklad automobilový priemysel, kde je medziročný pokles obratu pomerne významný.

Čo sa týka vývoja insolvencie, očakáva sa pomerne významný nárast predovšetkým po skončení podporných opatrení štátu na elimináciu následkov pandémie Covid-19 (pozri graf vpravo). Radi vám pomôžeme, aby ste boli v prípade, že sa to dotkne aj vašej spoločnosti, na túto situáciu čo najlepšie pripravení.

Zdroj: Atradius a Euler Hermes 


 

Richard Rebroš,
riaditeľ RENOMIA Trade Credit

Chrániť sa pred insolvenciou vám pomôže poistenie pohľadávok